THẾ HỆ 8

          1. Ông 7.1.5.1 Lê Tự Kiêu sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 8 :
             
                         1. 8.1.1.1 Lê Tự Tấn-vợ : Nguyễn Thị Đạm
                         2. 8.2.1.2 l ê Tự Thước - vợ : Nguyễn Thị Hết
                         3. 8.3.1.3 Lê Tự Quyên
                         4. 8.4.1.4 Lê Tự Quyến
                         5. 8.5.1.5 Lê Tự Khởi -vợ : Nguyễn Thị Trì-Nguyễn Thị Lòng
                         6. 8.6.1.6 Lê Tự Siêu
                         7. 8.7.1.7 Lê Tự Tần
                         8. 8.8.1.8 Lê Tự Thủ         
     

            2. Ông 7.8.6.1 Lê Tự Địch sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.9.8.1 Lê Tự Liêu - vợ : Nguyễn Thị Ba  

       3. Ông 7.12.7.1 Lê Tự Linh sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                     1
8.10.12.1 Lê Tự Thôi - vợ : Hà Thị Ngũ-Nguyễn Thị Đáp

        4. Ông 7.13.7.2 Lê Tự Nha sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                     1. 8.11.13.1 Lê Tự Trà - vợ : Nguyễn Thị Quy
 
        5. Ông 7.17.8.1 Lê Tự Hoàng sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.12.17.1 Lê Tự Thuyên - vợ : Nguyện Thị Thiệp
                   2. 8.13.17.2 Lê Tự Điền - vợ : Nguyễn Thị Sức

        6. Ông 7.22.8.6 Lê Tự Hoành sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.14.22.1 Lê Tự Ảnh - vợ : Phan Thị Bông-Nguyễn Thị Mùa
                   2. 8.15.22.2 Lê Tự Xê
                   3. 8.16.22.3 Lê Tự Uông - vợ : Nguyễn Thị Trước 
 
         7. Ông 7.23.9.1 Lê Tự Hoa sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.17.23.1 Lê Tự Nghiệp - vợ : Bà Nghiệp

         8. Ông 7.24.9.2 Lê Tự Hương sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.18.24.1 Lê Tự Khiêu - vợ : Nguyễn Thị Thanh                

         9. Ông 7.25.14.1 Lê Tự Diệt sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.19.25.1 Lê Tự Mật - vợ : Nguyễn Thị Mày
                   2. 8.20.25.2 Lê Tự Khoan - vợ : Phan Thị Dế
                   3. 8.21.25.3 Lê Tự Ý - vợ : Nguyễn Thị Di

        10. Ông 7.29.15.1 Lê Tự Thâm sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.22.29.1 Lê Tự Cúm
                   2. 8.23.29.2 Lê Tự Văn
                   3. 8.24.29.3 Lê Tự Bá
                   4. 8.25.29.4 Lê Tự Sẽ
                   5. 8.26.29.5 Lê Tự Humg
                   6. 8.27.29.6 Lê Tự Ngưu
                   7. 8.28.29.7 Lê Tự Chiêu
                   8. 8.29.29.8 Lê Tự Thuần

         11. Ông 7.35.15.7 Lê Tự Giả sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.30.35.1 Lê Tự Thăng
                   2. 8.31.35.2 Lê Tự Sớm
                   3. 8.32.35.3 Lê Tự Chăn
                   4. 8.33.35.4 Lê Tự Tất
                   5. 8.34.35.5 Lê Tự Di
                   6. 8.35.35.6 Lê Tự Chép
                   7. 8.36.35.7 Lê Tự Hiệp
                   8. 8.37.36.8 Lê Tự Khương

         12. Ông 7.38.18.1 Lê Tự Cao sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 8 :
                   1. 8.38.38.1 Lê Tự Quới
                   2. 8.39.38.2 Lê Tự Quyền - vợ : Nguyễn Thị Mày
                   3. 8.40.38.3 Lê Tự Trinh - vợ : Nguyên Thị Nguy
                   4. 8.41.38.4 Lê Tự Ảo - vợ : Nguyễn Thị Quán
                   5. 8.42.38.5 Lê Tự Đàm - vợ : Nguyễn Thị Quảng

          13. Ông 7.39.19.1 Lê Tự Tịnh sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 8 :
                  1. 8.43.39.1 Lê Tự Ban
                  2. 8.44.39.2 Lê Tự Cận - vợ : Hà Thị Tục
 
          14. Ông 7.40.19.2 Lê Tự Yết sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 8 :
                 1. 8.45.40.1 Lê Tự Nhường - vợ : Nguyễn Thị Nuôi
                 2. 8.46.40.2 Lê Tự Tảo - vợ : Nguyễn Thị Kiêm

          15. Ông 7.41.19.3 Lê Tự Cương sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.47.41.1 Lê Tự Tổ
                2. 8.48.41.2 Lê Tự Viết - vợ : Nguyễn Thị Thu

          16. Ông 7.44.20.1 Lê Tự Trá sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.49.44.1 Lê Tự Bi - vợ Nguyễn Thị Lăng
                2. 8.50.44.2 Lê Tự Liên - vợ Nguyễn Thị Lại-Nguyễn Thị Cần
                3. 8.51.44.3 Lê Tự Xuân
                4. 8.52.44.4 Lê Tự Tế
                5. 8.53.44.5 Lê Tự Họa
 
          17. Ông 7.45.20.2 Lê Tự Hay sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8. 54.45.1 Lê Tự Tập
         
          18. Ông 7.47.20.4 Lê Tự Dư sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.55.47.1 Lê Tự Diên

          19. Ông 7.48.20.5 Lê Tự Quyện sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.56.48.1 Lê Tự Đối

          20. Ông 7.51.25.2 Lê Tự Lật sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.57.51.1 Lê Tự Bạn - vợ : Nguyễn Thị Sen
                2. 8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa - vợ : Trần Thị Cho
                3. 8.59.51.3 Lê Tự Cậy - vợ : Nguyễn Thị Nỳ

          21. Ông 7.52.25.3 Lê Tự Hộ sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.60.52.1 Lê Tự Tượng - vợ : Nguyễn Thị Thân
                2. 8.61.52.2 Lê Tự Tăng -vợ : Nguyễn Thị Bài
                3. 8.62.52.3 Lê Tự Tâm - vợ : Nguyễn Thị Tửu
                4. 8.63.52.4 Lê Tự Tế - vợ : Nguyễn Thị Đậu

          22. Ông 7.53.25.4 Lê Tự Hộc sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.64.53.1 Lê Tự Cu
                2. 8.65.53.2 Lê Tự Côn
                3. 8.66.53.3 Lê Tự Bé - vợ : Đặng Thị Hiếu
                4. 8.67.53.4 Lê Tự Vội
                5. 8.68.53.5 Lê Tự Lợi

         23. Ông 7.54.26.1 Lê Tự Đàn sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 8 :  
                1. 8.69.54.1 Lê Tự Lộc - vợ : Tôn Thất Nguyễn Ngọc Luân
                2. 8.70.54.2 Lê Thị Sắc
                3. 8.71.54.3 Lê Thị Châu
                4. 8.72.54.4 Lê Thị Huỳnh
                5. 8.73.54.5 Lê Thị Dung

         24. Ông 7.57.27.1 Lê Tự Quyên sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.74.57.1 Lê Tự Đồng - vợ : Nguyễn Thị Chiếu
                2. 8.75.57.2 Lê Tự Lời  - vơ : Nguyễn Thị Non
                3. 8.76.57.3 Lê Tự Quá - vợ : Nguyễn Thị Trường
                4. 8.77.57.4 Lê Tự Quắc -vợ : Nguyễn Thị Thìn

          25. Ông 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.78.58.1 Lê Tự Thiết
                2. 8.79.58.2 Lê Tự Tiện - vợ : Nguyễn Thị Nà
                3. 8.80.58.3 Lê Tự Lợi
                4. 8.81.58.4 Lê Tự Nhanh
                5. 8.82.58.5 Lê Tự Thị
                6. 8.83.58.6.Lê Tự Lon
                7. 8.84.58.7 Lê Tự Bản
                8. 8.85.58.8 Lê Tự Gà
                9. 8.86.58.9 Lê Tự Vịt

          26. Ông 7.62.28.2 Lê Tự Hài sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.87.62.1 Lê Tự Vọ - vợ : Nguyễn Thị Tri
               
          27. Ông 7.63.28.3 Lê Tự Thiện sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.88.63.1 Lê Tự Đăng - vợ : Nguyễn Thị Hạng
                2. 8.89.63.2 Lê Tự Khuôn
                3. 8.90.63.3 Lê Tự Hoành
                4. 8.91.63.4 Lê Tự Tranh

           28. Ông 7.64.28.4 Lê Tự Thậm sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 8 :
                1. 8.92.64.1 Lê Tự Châu
                2. 8.93.64.2 Lê Tự Lung - vợ : Nguyễn Thị Lý

           29. Ông 7.65.29.1 Lê Tự Hiếu sinh ra 2 người con thuộc thế hế 8 :
                1. 8.94.65.1 Lê Tự Đính - vợ : Nguyễn Thị Chiếu             
                2. 8.95.65.2 Lê  Tự Tần

            Tổng Kết : Thế Hệ 8 gồm có 95 người

             Hệ số phát triển : 95/65 = 1,46
             Số con trung bình : 95/29 = 3,27