9. Truyền Thống Xây Dựng Và Bảo Vệ Đất Nước :
                9.1 Ngài Tiền Hiền Vâng Lệnh Vua Bình Định Và Mở Cỏi Về Phương Nam :
                9.2  Con Cháu Họ Lê Tự Tham Gia Phong Trào Cần Vương
                9.3  Con Cháu Họ Lê Tự Trong Quá Trình Chống Thực Dân Pháp: 1858-1954;
                9.4  Con Cháu Họ Lê Tự Trong Cuộc Chiến 1960-1975.