10. Thành Tích Văn Võ Của Con Cháu Họ Lê Tự  (Sẽ  tìm hiểu và viết)