3.1 Thông tin về tăng, giảm dân số của dòng họ.
                              (Về các người mất, về các cháu mới được sinh ra).
                 3.2  Tình hình chung cả bà con ở Thanh Quýt, Đà Nẵng, Huế, Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Ngoại,...
                 3.3  Thông  báo về nghĩa vụ đối với việc Tôn tạo mồ mã, nhà thờ,...
                 3.4  Tình hình Quỹ Khuyến Học Họ Lê Tự.
                 3.5  Tình hình Quỹ Hổ Trợ Họ Lê Tự .
                 3.6   Dự Án Tìm Về Cội Nguồn Của Dòng Họ Lê Tự