THẾ HỆ 9
       
        1. Ông 8.1.1.1 Lê Tự Tấn sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 9 :
               1. 9.1.1.1 Lê Tự Cũng - vợ : Lê Công Thị Pháp
               2. 9.2.1.2 Lê Tự Tá - vợ : Bà Tá
               3. 9.3.1.3 Lê Tự Toan
               4. 9.4.1.4 Lê Tự Giả
               5. 9.5.1.5 Lê Tự Nựu
               6. 9.6.1.6 Lê Tự Vô Danh

        2. Ông 8.2.1.2 Lê Tự Thước sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 9 :
              1. 9.7.2.1 Lê Tự Bế
              2. 9.8.2.2 Lê Tự Cu
              3. 9.9.2.3 Lê Tự Thi
              4. 9.10.2.4 Lê Tự Nhị
              5. 9.11.2.5 Lê Tự Ngôn
              6. 9.12.2.6 Lê Tự Vô Danh

        3. Ông 8.5.1.5 Lê Tự Khởi sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 9 :
               1. 9.13.5.1 Lê Tự Phái - vợ : Trương Thị Giai
               2. 9.14.5.2 Lê Tự Đối
               3. 9.15.5.3 Lê Tự Tiền - vợ : Hà Thị Tùy
               4. 9.16.5.4 Lê Tự Dụng

         4. Ông 8.9.8.1 Lê Tự Liêu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                1. 9.17.9.1 Lê Tự Cộc - vợ : Bà Danh

         5. Ông 8.10.12.1 Lê Tự Thôi sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 9 :
                1. 9.18.10.1 Lê Tự Diệm - vợ : Nguyễn Thị Nhi
                2. 9.19.10.2 Lê Tự Tửu
                3. 9.20.10.3 Lê Tự Xuyến
                4. 9.21.10.4 Lê Tự Hết

         6. Ông 8.11.13.1 Lê Tự Trà sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 9 :
                1. 9.22.11.1 Lê Tự Hóa - vợ : Nguyễn Thị Khuê
                2. 9.23.11.2 Lê Tự Minh - vợ : Nguyễn Thị Ong
                3. 9.24.11.3 Lê Tự Đúc - vợ  :  Nguyễn Thị Kế
                4. 9.25.11.4 Lê Tự Hiệp

          7. Ông 8.12.17.1 Lê Tự Thuyền sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 9 :
                  1. 9.26.12.1 Lê Tự Xoài - vợ : Nguyễn Thị Trang
                  2. 9.27.12.2 Lê Tự Ổi   

          8. Ông 8.13.17.2 Lê Tự Điển sinh ra 4 người con thuộc thế hệ thứ 9 :
                   1. 9.28.13.1 Lê Tự Lanh - vợ : Trương Thị Nghị
                   2. 9.29.13.2 Lê Tự Đáo
                   3. 9.30.13.3 Lê Tự Phụng
                   4. 9.31.13.4 Lê Tự Hạt -vợ : Trương Thị Bế

          9. Ông 8.14.22.1 Lê Tự Ảnh sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 9 :
                   1. 9.32.14.1 Lê Tự Nhiều - vợ : Nguyễn Thị Thặt
                   2. 9.33.14.2 Lê Tự Hạt - vợ : Trương Thị Bế
                   3. 9.34.14.3 Lê Tự Cúc

         10. Ông 8.16.22.3 Lê Tự Uông sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                   1. 9.35.16.1 Lê Tự Bôi

         11. Ông 8.17.23.1 Lê Tự Nghiệp sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                   1. 9.36.17.1 Lê Tự Nội - vợ : Nguyễn Thị Lâu

         12. Ông 8.18.24.1 Lê Tự Khiêu sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 9 :
                   1. 9.37.18.1 Lê Tự Ngân -vơ :  Nguyễn Thị Lâu
                   2. 9.38.18.2 Lê Tự Quạ - vợ : Phan Thị Sức
                   3. 9.39.18.3 Lê Tự Châu
                   4. 9.40.18.4 Lê Tự Qua - vợ : Nguyễn Thị Nịch
                   5. 9.41.18.5 Lê Tự Dung
                   6. 9.42.18.6 Lê Tự Túng
                   7. 9.43.18.7 Lê Tự Như
                   8. 9.44.18.8 Lê Tự Vô Danh

           13. Ông 8.19.25.1 Lê Tự Mật sinh ra 1 người con :
                    1. 9.45.19.1 Lê Tự

           14. Ông 8.20.25.2 Lê Tự Khoan sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                    1. 9.46.20.1 Lê Tự Khuê -vợ : Nguyễn Thị Viên- Nguyễn Thị Lãnh

           15. Ông 8.21.25.3 Lê Tự Ý sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.47.21.1 Lê Tự Giá - vợ : Bà Hứa

           16. Ông 8.39.38.2 Lê Tự Quyền sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.48.39.1 Lê Tự Được - vợ : Nguyễn Thị Mùi

            17. Ông 8.40.38.3 Lê Tự Trinh sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.49.40.1 Lê Tự Quan -vợ : Nguyễn Thị Đạo
                     2. 9.50.40.2 Lê Tự Tường -vơ : Nguyễn Thị Tường

            18. Ông 8.41.38.4 Lê Tự Ảo sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.51.41.1 Lê Tự Tồn - vợ : Thi Thị Công
                     2. 9.52.41.2 Lê Tự Điệu - vợ : Trần Thị Niêu

             19. Ông 8.42.38.5 Lê Tự Đàm sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.53.42.1 Lê Tự Nhuận
                     2. 9.54.42.2 Lê Tự Du - vợ :  Nguyễn Thị Diệt
                     3. 9.55.42.3 Lê Tự Tân
                     4. 9.56.42.4 Lê Tự Tấn - vợ : Nguyễn Thị Thảo
                     5. 9.57.42.5 Lê Tự Tài
                     6. 9.58.42.6 Lê Tự Đa

             20. Ông  8.44.39.2  Lê  Tự Cận  sinh ra  3 người  con  thuộc thế hệ 9  :
                       1. 9.59.44.1 Lê Tự Tạo - vợ : Lê Công Thị Hường
                       2. 9.60.44.2 Lê Tự Tụng - vợ : Nguyễn Thị Phố
                       3. 9.61.44.3 Lê Tự Ngợi

             21. Ông 8.45.40.1 Lê Tự Nhường sinh ra 3 ngườ con thuộc thế hệ 9 :
                       1. 9.62.45.1 Lê Tự Cũng - vợ : Nguyễn Thị Tài
                       2. 9.63.45.2 Lê Tự Chuột - vợ : Nguyễn Thị Áo
                       3. 9.64.45.3 Lê Tự Dũ

             22. Ông 8.46.40.2 Lê Tự Tảo sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 9 :
                      1. 9.65.46.1 Lê Tự Sanh - vợ : Nguyễn Thị Chuộng
                      2. 9.66.46.2 Lê Tự Hiệp - vợ : Nguyễn Thị Cự
                      3. 9.67.46.3 Lê Tự Vô Danh

             23. Ông 8.48.41.2 Lê Tự Viết sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 9 :
                       1. 9.68.48.1 Lê Tự Gót - vợ : Nguyễn Thị Huấn
                       2. 9.69.48.2 Lê Tự É
                       3. 9.70.48.3 Lê Tự Cu
                       4. 9.71.48.4 Lê Tự Nguyệt

             24. Ông 8.49.44.1 Lê Tự Bi sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 9 :
                       1. 9.72.49.1 Lê Tự Tư
                       2. 9.73.49.2 Lê Tự Yên
                       3. 9.74.49.3 Lê Tự Liễu
                       4. 9.75.49.4 Lê Tự Xương
                       5. 9.76.49.5 Lê Tự Thiện - vợ : Nguyễn Thị Y

             25. Ông 8.50.44.2 Lê Tự Liêm sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 9 :
                       1. 9.77.50.1 Lê Tự Châu - vợ : Tăng Thị Diện
                       2. 9.78.50.2 Lê Tự Nhu - vợ : Nguyễn Thị Dặn
                       3. 9.79.50.3 Lê Tự Trừng
                       4. 9.80.50.4 Lê Tự Nghi
                       5. 9.81.50.5 Lê Tự Ý

            26. Ông 8.57.51.1 Lê Tự Bạn sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 9 :
                      1. 9.82.57.1 Lê Tự Hội - vợ : Nguyễn Thị Bung - Huỳnh Thị Toản
                      2. 9.83.57.2 Lê Tự Thành
                      3. 9.84.57.3 Lê Tự Tiến
                      4. 9.85.57.4 Lê Tự Thị - vợ : Nguyễn Thị Miêu
                      5. 9.86.57.5 Lê Tự Lý - vợ : Nguyễn Thị Lượng        
                      6. 9.87.57.6 Lê Tự Thôi - vợ : Nguyễn Thị Thị
                      7. 9.88.57.7 Lê Tự Chấn - vợ : Phan Thị Hùng
                      8. 9.89.57.8 Lê Tự Hết - vợ : Đoàn Thị Định

            27. Ông 8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                      1. 9.90.58.1 Lê Tự Dụ - vợ : Lê Công Thị Quy

           28. Ông 8.59.51.3 Lê Tự Cậy sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 9 :
                      1. 9.91.59.1 Lê Tự Hán - vợ : Nguyễn Thị Nghĩa
                      2. 9.92.59.2 Lê Tự Lợi
                      3. 9.93.59.3 Lê Tự Ân   
                      4. 9.94.59.4 Lê Tự Vô Danh

           29. Ông 8.60.52.1 Lê Tự Tượng sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.95.60.1 Lê Tự Dậu
                     2. 9.96.60.2 Lê Tự Phước
                     3. 9.97.60.3 Lê Tự Vô Danh
                     4. 9.98.60.4 Lê Tự Vô Danh
                     5. 9.99.60.5 Lê Tự Vô Danh

          30. Ông 8.61.52.2 Lê Tự Tăng sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.100.61.1 Lê Tự Mỹ
                     2. 9.101.61.2 Lê Tự Yên
                     3. 9.102.61.3 Lê Tự Vô Danh
          31. Ông 8.62.52.3 Lê Tự Tâm sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.103.62.1 Lê Tự Niêu
                     2. 9.104.62.2 Lê Tự Giáo
                     3. 9.105.62.3 Lê Tự Hiên
                     4. 9.106.62.4 Lê Tự Tùng

         32. Ông 8.63.52.4 Lê Tự Tế sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.107.63.1 Lê Tự Tam
                     2. 9.108.63.2 Lê Tự Điện
                     3. 9.109.63.3 Lê Tự Thiện
                     4. 9.110.63.4 Lê Tự Thiệt

         33. Ông 8.66.53.3 Lê Tự Bé sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1 .9.111.66.1 Lê Tự Yến - vợ : Nguyễn Thị Ty
                     2. 9.112.66.2 Lê Tự Đặc - vợ : Nguyễn Thị Say

        34. Ông 8.69.54.1 Lê Tự Lộc sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.113.69.1 Lê Tự Mẫm
                     2. 9.114.69.2 Lê Tự Minh
                     3. 9.115.69.3 Lê Tự Thông
                     4. 9.116.69.4 Lê Tự Diệu -vợ :  3 bà Cận-Khoa-Hòa
                     5. 9.117.69.5 Lê Tự Huân
                     6. 9.118.69.6 Lê Tự Khải.

        35. Ông 8.74.57.1 Lê Tự Đồng sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.119.74.1 Lê Tự Hồ
                     2. 9.120.74.2 Lê Tự Văn
                     3. 9.121.74.3 Lê Tự Loan
                     4. 9.122.74.4 Lê Tự Lễ
                     5. 9.123.74.5 Lê Tự Xí

        36. Ông 8.75.57.2 Lê Tự Lời sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.124.75.1 Lê Tự Miêu - vợ : Nguyễn Thị Sương
                     2. 9.125.75.2 Lê Tự Chúc - vợ : Nguyễn Thị Đặng

        37. Ông 8.76.57.3 Lê Tự Quá sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.126.76.1 Lê Tự Bộn
                     2. 9.127.76.2 Lê Tự Đế
                     3. 9.128.76.3 Lê Tự Khuôn

        38. Ông 8.77.57.4 Lê Tự Quắc sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1.9.129.77.1 Lê Tự Nết - vơ : Nguyễn Thị Trọn

         39. Ông 8.79.58.2 Lê Tự Tiện sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.130.79.1 Lê Tự Bịp - vơ : Nguyễn Thị Du-Phan Thị Kế

         40. Ông 8.87.62.1 Lê Tự Võ sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.131.87.1 Lê Tự Ngỗng - vợ : Nguyễn Thị Lãn
                     2. 9.132.87.2 Lê Tự Năng

          41. Ông 8.88.6.1 Lê Tự Đăng sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.133.88.1 Lê Tự Lang - vợ : Nguyễn Thị Nại
                     2. 9.134.88.2 Lê Tự Ban

          42. Ông 8.93.64.2 Lê Tự Lung sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.135.93.1 Lê Tự Hộp

          43. Ông 8.94.65.1 Lê Tự Đính sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 9 :
                     1. 9.136.94.1 Lê Tự Minh - vợ : Ngô Thị xu
                     2. 9.137.94.2 Lê Tự Giác  

          Tổng Kết : Thế hệ 9 gồm có 137 người.

           Hệ số phát triển : 137/95 = 1,44
        Số con trung bình : 137/43 = 3,2