Thế hệ 7 :  

        1. Ông 6.5.2.2 Lê Tự Giảng sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.1.5.1 Lê Tự Kiêu
              2. 7.2.5.2 Lê Tự Truyền
              3. 7.3.5.3 Lê Tự Ngân
              4. 7.4.5.4 Lê Tự Thôn
              5. 7.5.5.5 Lê Tự Nào
              6. 7.6.5.6 Lê Tự Dụng
              7. 7.7.5.7 Lê Tự Vào

        2. Ông 6.6.3.1 Lê Tự Hạp sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.8.6.1 Lê Tự Địch
              2. 7.9.6.2 Lê Tự Triều
              3. 7.10.6.3 Lê Tự Phụng
              4. 7.11.6.4 Lê Tự Súy

        3. Ông 6.7.3.2 Lê Tự Đấu sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.12.7.1 Lê Tự Lịch
              2. 7.13.7.2 Lê Tự Nha
              3. 7.14.7.3 Lê Tự Mật
              4. 7.15.7.4 Lê Tự Khoan
              5. 7.16.7.5 Lê Tự Ý

        4. Ông 6.8.4.1 Lê Tự Hội sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.17.8.1 Lê Tự Hoàng
              2. 7.18.8.2 Lê Tự Khương
              3. 7.19.8.3 Lê Tự Đố
              4. 7.20.8.4 Lê Tự Trùm
              5. 7.21.8.5 Lê Tự Lấp
              6. 7.22.8.6 Lê Tự Hoành

        5. Ông 6.9.4.2 Lê Tự Đỗ sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.23.9.1 Lê Tự Hoa
              2. 7.24.9.2 Lê Tự Hương

        6. Ông 6.14.6.5 Lê Tự Quới sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.25.14.1 Lê Tự Diệt
              2. 7.26.14.2 Lê Tự Ngoạn
              3. 7.27.14.3 Lê Tự Khuôn
              4. 7.28.14.4 Lê Tự Phương 

        7. Ông 6.15.7.1 Lê Tự Tiếm sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.29.15.1 Lê Tự Thâm
              2. 7.30.15.2 Lê Tự Cấp
              3. 7.31.15.3 Lê Tự Thắng
              4. 7.32.15.4 Lê Tự Núi
              5. 7.33.15.5 Lê Tự Ky
              6. 7.34.15.6 Lê Tự Ngoạn
              7. 7.35.15.7 Lê Tự Giả
              8. 7.36.15.8 Lê Tự Bứa
              9. 7.37.15.9 Lê Tự Vẹn

        8. Ông 6.18.8.1 Lê Tự Phận sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.38.18.1 Lê Tự Cao

        9. Ông 6.19.8.2 Lê Tự Đãi sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.39.19.1 Lê Tự Tịnh
              2. 7.40.19.2 Lê Tự Yết
              3. 7.41.19.3 Lê Tự Cương
              4. 7.42.19.4 Lê Tự Liêm
              5. 7.43.19.5 Lê Tự Mừng

       10. Ông 6.20.8.3 Lê Tự Tùng sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 7 :
               1. 7.44.20.1 Lê Tự Trá
               2. 7.45.20.2 Lê Tự Hay
               3. 7.46.20.3 Lê Tự Láng
               4. 7.47.20.4 Lê Tự Dư
               5. 7.48.20.5 Lê Tự Quyện 
               6. 7.49.20.6 Lê Tự Ngư

      11. Ông 6.25.10.3 Lê Tự Bằng sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
               1. 7.50.25.1 Lê Tự Lục
               2. 7.51.25.2 Lê Tự Lật
               3. 7.52.25.3 Lê Tự Hộ
               4. 7.53.25.4 Lê Tự Hộc

     12. Ông 6.26.11.1 Lê Tự Khiêm sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 7 :
               1. 7.54.26.1 Lê Tự Đàn
               2. 7.55.26.2 Lê Thị Thơm
               3. 7.56.26.3 Lê Thị Thông

     13. Ông 6.27.13.1 Lê Tự Tạm sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.57.27.1 Lê Tự Quyên
              2. 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt
              3. 7.59.27.3 Lê Tự Đẳng
              4. 7.60.27.4 Lê Tự Điền

     14. Ông 6.28.13.2 Lê Tự Nối sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.61.28.1 Lê Tự Tố
              2. 7.62.28.2 Lê Tự Hài
              3. 7.63.28.3 Lê Tự Thiện
              4. 7.64.28.4 Lê Tự Thậm

     15. Ông 6.29.14.1 Lê Tự Trung sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 7 :
             1. 7.65.29.1 Lê Tự Hiếu

              Tổng kết : Thế hệ 7 gồm có 65 người 


                               
Hệ số phát triển : 65/29 = 2,24
                             
                               
Số con trung bình : 65/15 = 4,33