Thế hệ 6 :
 1. Đầu Ông Nhất, Phái Nhất, Chi Nhất, Nhánh Nhất :5.1.1.1 Lê Tự Phổ sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.1.1.1 Lê Tự Viết
  2. 6.2.1.2 Lê Tự Thị
  3. 6.3.1.3 Lê Tự Trương
 2. Đầu Ông Nhất, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhất :5.2.2.1 Lê Tự Quắc sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.4.2.1 Lê Tự Bình
  2. 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
 3. Đầu Ông Nhất, Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhất :5.3.3.1 Lê Tự Mẫn sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.6.3.1 Lê Tự Hạp
  2. 6.7.3.2 Lê Tự Đấu
 4. Đầu Ông Nhì, Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhất :5.4.3.2 Lê Tự Khuê sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.8.4.1 Lê Tự Hội
  2. 6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
 5. Đầu Ông Nhì, Phái Nhất, Chi Ba, Nhánh Nhất :5.6.6.2 Lê Tự Lan sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.10.6.1 Lê Tự Loan
  2. 6.11.6.2 Lê Tự Hảo
  3. 6.12.6.3 Lê Tự Tín
  4. 6.13.6.4 Lê Tự Miên
  5. 6.14.6.5 Lê Tự Quới
 6. Đầu Ông Nhất, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :6.7.8.1 Lê Tự Nề sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.15.7.1 Lê Tự Tiếm
  2. 6.16.7.2 Lê Tự Phú
  3. 6.17.7.3 Lê Tự Hành
 7. Đầu Ông Nhì, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.8.8.2 Lê Tự Đức sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.18.8.1 Lê Tự Phận
  2. 6.19.8.2 Lê Tự Đãi
  3. 6.20.8.3 Lê Tự Tùng
 8. Đầu Ông Ba, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.9.8.3 Lê Tự Bôn sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.21.9.1 Lê Tự Thủy
  2. 6.22.9.2 Lê Tự Hy
 9. Đầu Ông Bốn, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.10.8.4 Lê Tự Đắc sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.23.10.1 Lê Tự Biên
  2. 6.24.10.2 Lê Tự Quận
  3. 6.25.10.3 Lê Tự Bằng
 10. Đầu Ông Năm, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.11.8.5 Lê Tự Lam sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.26.11.4 Lê Tự Khiêm
 11. Đầu Ông Sáu, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.12.8.6 Lê Tự Thoan chưa rõ các con thuộc thế hệ 6
 12. Đầu Ông Nhất, Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhì :5.13.9.1 Lê Tự Đà sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.27.13.1 Lê Tự Tạm
  2. 6.28.13.2 Lê Tự Nối
 13. Đầu Ông Nhì, Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhì : Lê Tự Mãi sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.29.14.1 Lê Tự Trung

Tổng kết: Thế hệ 6 gồm có 29 người

     Hệ số phát triển : 29/14 = 2,07

     Số con trung bình : 29/13 = 2,23