Thế hệ 5 :
 1. Ông Đầu Phái Nhất, Chi Nhất, Nhánh Nhất :4.1.1.1 Lê Tự Nhuận sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 5
  1. 5.1.1.1 Lê Tự Phổ
 2. Ông Đầu Phái Nhì,Chi Nhất,Nhánh Nhất :4.2.1.2 Lê Tự Nhàn sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 5
  1. 5.2.2.1 Lê Tự Quắc
 3. Ông Đấu Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhất :4.3.2.1 Lê Tự Quan sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 5
  1. 5.3.3.1 Lê Tự Mẫn .
  2. 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
 4. Ông Đầu Phái Nhất, Chi Ba, Nhánh Nhất :4.6.3.1 Lê Tự Môn sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 5
  1. 5.5.6.1 Lê Tự Đen
  2. 5.6.6.2 Lê Tự Lan
 5. Ông Đầu Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :4.8.4.2 Lê Tự Thiều sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 5
  1. 5.7.8.1 Lê Tự Nề
  2. 5.8.8.2 Lê Tự Đức
  3. 5.9.8.3 Lê Tự Bôn
  4. 5.10.8.4 Lê Tự Đắc
  5. 5.11.8.5 Lê Tự Lam
  6. 5.12.8.6 Lê Tự Thoan
 6. Ông Đầu Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhì :4.9.6.1 Lê Tự Đơn sinh tra 2 người con thuộc thế hệ 5
  1. 5.13.9.1 Lê Tự Đà
  2. 5.14.9.2 Lê Tự Mãi

Tổng kết :Thế hệ 5 gồm có 14 người

     Hệ số phát triển : 14/

     Số con trung bình : 14/6 = 2,33