Thế hệ 3 :
 1. Ông Đầu Nhánh Nhất :2.2.1.2 Lê Tự Văn sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 3
  1. 3.1.2.1 Lê Tự Khai
  2. 3.2.2.2 Lê Tự Tịch
  3. 3.3.2.3 Lê Tự Viên
 2. Ông Đầu Nhánh Nhì :2.3.1.3 Lê Tự Hoằng sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 3
  1. 3.4.3.1 Lê Tự Chúc
  2. 3.5.3.2 Lê Thị Liễu
  3. 3.6.3.3 Lê Tự Di

Tổng kết :Thế hệ 3 gồm có 6 người

      Hệ số phát triển : 6/6 = 1

      Số con trung bình : 6/2 = 3