Thế hệ 2
 1. Ngài Tiền hiền1.1.0.1 Lê Tự Cường sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 2
  1. 2.1.1.1 Lê Tự Thông====> Tuyệt tự
  2. 2.2.1.2 Lê Tự Văn
  3. 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng
  4. 2.4.1.4 LêTự Khoan ====> Tuyệt tự
  5. 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm (Bà Tiền hiền họ Nguyễn Bá tại Thanh Quýt)
  6. 2.6.1.6 Lê Thị Sử (Bà Tiền hiền họ Võ ở Phong Ngũ)

Tổng kết :Thế hệ 2 gồm có 6 người (chưa kể hậu duệ của ngài Lê Tự Ỷ)

       Hệ số phát triển : 6/1 = 6

       Số con trung bình : 6/1 = 6