THẾ HỆ 12

1. Ông 11.1.2.1 Lê Tự Vạn sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.1.1.1 Lê Tự Mảng
              2. 12.2.1.2 Lê Tự Mỏng - vợ : Nguyễn Thị Đưỡng

2. Ông 11.2.2.2 Lê Tự Mày sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.3.2.1 Lê Tự Đây - vợ : Trần Thị De
              2. 12.4.2.2 Lê Tự Đống
              3. 12.5.2.3 Lê Thị Lũ

3. Ông 11.6.5.1 Lê Tự Loan sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.6.6.1 Lê Tự Kiền
              2. 12.7.6.2 Lê Tự Ấm - vợ : Nguyễn Thị Thí
              3. 12.8.6.3 Lê Thị Lâu
              4. 12.9.6.4 Lê Tự Mau - vợ : Đoàn Thị Mễ  
              5. 12.10.6.5 Lê Tự Mót - vợ : Phan Thị Thôi
              6. 12.11.6.6 Lê Tự Chọn (Trọn) - vợ : Nguyễn Thị Chân

4. Ông 11.7.5.2 Lê Tự Trì sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.12.7.1 Lê Tự Xu (Danh) - vợ : Nguyễn Thị Xự
              2. 12.13.7.2 Lê Tự Mua - vợ : Nguyễn Thị Thạc
              3. 12.14.7.3 Lê Thị Gia ( Kiệu)
              4.12.15.7.4 Lê Thị Gà ( Báo)

5. Ông 11.15.10.1 Lê Tự Quán sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.16.15.1 Lê Tự Hoành
              2. 12.17.15.2 Lê Tự Định
              3. 12.18.15.3 Lê Tự Lợi - vợ : Bà Giới - Bà Nan
              4. 12.19.15.4 Lê Tự Chí - vợ : Đoàn Thị Hiệp
              5. 12.20.15.5 Lê Tự Em
              6. 12.21.15.6 Lê Tự Châu - vợ : Bà Chót - Bà Lợi
              7. 12.22.15.7 Lê Thị Xin
              8. 12.23.15.8 Lê Thị Tin
              9. 12.24.15.9.Lê Thị Găng

6. Ông 11.16.10.2 Lê Tự Xá sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
             1. 12.25.16.1 Lê Tự Quợt - vợ : Nguyễn Thị Sương

7. Ông 11.26.12.1 Lê Tự Út sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.26.26.1 Lê Tự Đá
              2. 12.27.26.2 Lê Tự Chai - vợ : Lê Văn Thị Lọ

8. Ông 11.27.14.1 Lê Tự Hựu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.28.27.1 Lê Tự Đài - vợ : Nguyễn Thị Quít

9. Ông 11.28.14.2 Lê Tự Vuông sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.29.28.1 Lê Tự Thường
              2. 12.30.28.2 Lê Tự Chi
              3. 12.31.28.3 Lê Tự Giả
              4. 12.32.28.4 Lê Tự Thăng
              5. 12.33.28.5 Lê Tự Đó

10. Ông 11.29.16.1 Lê Tự Ưng sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.34.29.1 Lê Tự Lắng - vợ : Nguyễn Thị Tù - Bà Huỳnh
               2. 12.35.29.2 Lê Tự Hoài

11. Ông 11.30.16.2 Lê Tự Trâm sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.36.30.1 Lê Tự Ngọ - vợ : Đoàn Thị Hàng
               2. 12.37.30.2 Lê Tự Nồi - vợ : Nguyễn Thị Găng 

12.  Ông 11.31.17.1 Lê Tự Luận sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.38.31.1 Lê Tự Sanh
                2. 12.39.31.2 Lê Tự Hoán
                3. 12.40.31.3 Lê Tự Dương

13. Ông 11.32.18.1 Lê Tự Thơ sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.41.32.1 Lê Tự Sách
               2. 12.42.32.2 Lê Tự Kỹ - vợ : Nguyễn Thị Mãi
               3. 12.43.32.3 Lê Tự Thuận - vợ : Nguyễn Thị Khê

14. Ông 11.33.19.1 Lê Tự Lộc sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.44.33.1 Lê Tự Xuân
               2. 12.45.33.2 Lê Tự Hạ
               3. 12.46.33.3 Lê Tự Đông - vợ : Nguyễn Thị Điền

15. Ông 11.34.20.1 Lê Tự Tình sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.47.34.1 Lê Tự Tứ
               2. 12.48.34.2 Lê Tự Ngũ

16. Ông 11.35.20.2 Lê Tự Bàn sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12. 49.35.1 Lê Tự Cận - vợ : Bà Nghệ - Bà Nữa
               2. 12.50.35.2 Lê Tự Lệ - vơ : Nguyễn Thị Sành
               3. 12.51.35.3 Lê Tự Tự
               4. 12.52.35.4 Lê Tự Tiện

17. Ông 11.36.20.3 Lê Tự Luận sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.53.36.1 Lê Tự Hay - vợ : 3 bà : Thìn - Dung - Mận

18. Ông 11.37.20.4 Lê Tự Lý sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.54.37.1 Lê Tự Năn - vợ : Nguyễn Thị Thích
               2. 12.55.37.2 Lê Tự Nỉ - vợ : Nguyễn Thị Cái
               3. 12.56.37.3 Lê Tự Ôi
               4. 12.57.37.4 Lê Tự Thân - vợ : Nguyễn Thị Chuyên

19. Ông 11.38.20.5 ê Tự Quý sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.58.38.1 Lê Tự Phú
               2. 12.59.38.2 Lê Tự Duyên

20. Ông 11.39.20.6 Lê Tự Điện sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.60.39.1 Lê Tự Phương

21. Ông 11.40.21.1 Lê Tự Tuấn sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.61.40.1 Lê Tự Cung
               2. 12.62.40.2 Lê Tự Tá
               3. 12.63.40.3 Lê Tự Trì
               4. 12.64.40.4 Lê Tự Diệm - vợ : Lưu Thị Em - Nguyễn Thị Bình
               5. 12.65.40.5 Lê Tự Phố

22. Ông 11.41.30.1 Lê Tự Chiếm sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.66.41.1 Lê Tự Thìn
               2. 12.67.41.2 Lê Tự Em - vợ : Nguyễn Thị Kít

23. Ông 11.42.33.1 Lê Tự Nhung sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.68.42.1 Lê Thị Hiếu

24. Ông 11.43.34.1 Lê Tự Tù sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.69.43.1 Lê Tự Đạt - vợ : Nguyễn Thị Nghệ
                2. 12.70.43.2 Lê Tự Mùi
                3. 12.71.43.3 Lê Tự Rung

25. Ông 11.44.34.2 Lê Tự Thêm sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.72.44.1 Lê Thị Liên
                2. 12.73.44.2 Lê Thị Lạc

26. Ông 11.45.35.1 Lê Tự Ghẻ sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.74.45.1 Lê Tự Dó
                2. 12.75.45.2 Lê Tự Cước
                3. 12.76.45.3 Lê Tự Mục
                4. 12.77.45.4 Lê Tự Được

27. Ông 11.46.38.1 Lê Tự Thu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.78.46.1 Lê Tự Mên - vợ : Nguyễn Thị Ngãi

28. Ông 11.47.50.1 Lê Tự Mỹ sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.79.47.1 Lê Tự Cánh
                2. 12.80.47.2 Lê Tự Buội - vợ : Nguyễn Thị Toan
                3. 12.81.47.3 Lê Thị Sinh
                4. 12.82.47.4 Lê Thị Thước
                5. 12.83.47.5 Lê Thị  Cương
                6. 12.84.47.6 Lê Thị Thiệt
                7. 12.85.47.7 Lê Thị Nhỏ
 
29. Ông 11.48.50.2 Lê Tự Châm sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.86.48.1 Lê Tự Mua - vợ : Võ Thị Giáo
               2. 12.87.48.2 Lê Thị Sửu
               3. 12.88.48.3 Lê Tự Bé - vợ :  Nguyễn Thị Nhỏ
               4. 12.89.48.4 Lê Thị Nhược
               5. 12.90.48.5 Lê Thị Trách

30. Ông 11.49.50.3 Lê Tự Gốc sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.91.49.1 Lê Tự Chuẩn - vợ : Hình Thị Đạt
               2. 12.92.49.2 Lê Tự Sắt
               3. 12.93.49.3 Lê Tự Tỏi - vợ : Nguyễn Thị Nga
               4. 12.94.49.4 Lê Tự Cối - vợ : Nguyễn Thị Phú
               5. 12.95.49.5 Lê Tự Bản
               6. 12.96.49.6 Lê Tự Cầm
               7. 12.97.49.7 Lê Tự Đấu
               8. 12.98.49.8 Lê Thị Chiếu

31. Ông 11.50.50.4 Lê Tự Lượt sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.99.50.1 Lê Tự Mẹo - vợ : Bà Lới - Bà Nhã
               2. 12.100.50.2 Lê Thị Chì
               3. 12.101.50.3 Lê Tự Mậu
               4. 12.102.50.4 Lê Tự Mực - vợ : Nguyễn Thị Nhỏ
               5. 12.103.50.5 Lê Tự Hách - vợ : Võ Thị Trân
               6. 12.104.50.6 Lê 
Tự Khất 

32. Ông 11.54.52.1 Lê Tự Quốc sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.105.54.1 Lê Tự Cầm
               2. 12.106.54.2 Lê Tự Sắc
               3. 12.107.54.3 Lê Tự Đã - vợ : Trần Thị Đắt
               4. 12.108.54.4 Lê Tự Huề - vợ : Nguyễn Thị Đấu
               5. 12.109.54.5 Lê Tự Lai - vợ : Trần Thị Đào

33. Ông 11.55.59.1 Lê Tự Quẹt sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.110.55.1 Lê Tự Lợi
               2. 12.111.55.2 Lê Tự Lới
               3. 12.112.55.3 Lê Tự Nhặc
               4. 12.113.55.4 Lê Tự Mua - vợ : Nguyễn Thị Ngân

34. Ông 11.56.62.1 Lê Tự Tạo sinh ra 2 người con thuộc thế thứ 12 :
               1. 12.114.56.1 Lê Tự Lất - vợ : Đặng Thị Miễn
               2. 12.115.56.2 Lê Tự Ổi

35. Ông 11.57.63.1 Lê Tự Đức sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.116.57.1 Lê Tự Tù - vợ : Hà Thị Mô

36. Ông 11.58.63.2 Lê Tự Khuyến sinh ra 1 người thuộc hệ 12 :
               1. 12.117.58.1 Lê Tự Láng (Toan) - vợ : Nguyễn Thị Thạnh (Trạch)

37. Ông 11.59.64.1 Lê Tự Nhơn sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.118.59.1 Lê Tự Hy - vợ : Trương Thị Phí
               2. 12.119.59.2 Lê Tự Tắc

38. Ông 11.60.65.1 Lê Tự Dinh sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.120.60.1 Lê Tự Phụ
                2. 12.121.60.2 Lê Tự Giá  - vợ : Nguyễn Thị Kháng
                3. 12.122.60.3 Lê Tự Tựu - vợ : Nguyễn Thị Tuất

39. Ông 11.61.67.1 Lê Tự Đòi sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.123.61.1 Lê Tự Đít - vợ : Bà Minh
                2. 12.124.61.2 Lê Tự Đọi

40. Ông 11.62.68.1 Lê Tự Lẽm sinh ra 1 người con thuộc thé hệ 12 :
               1. 12.125.62.1 Lê Tự Ta

41. Ông 11.63.69.1 Lê Tự Siêu sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.126.63.1 Lê Tự Chấn - vợ : Thi Thị Nhu
               2. 12.127.63.2 Lê Tự Đen

42. Ông 11.65.72.2 Lê Tự Hoành sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.128.65.1 Lê Tự Ân - vợ : Bà Trước - Bà Tứ
               2. 12.129.65.2 Lê Tự Tình - vợ : Nguyễn Thị Chài
               3. 12.130.65.3 Lê Tự  Ngạn - vợ : Nguyễn Thị Ân
               4. 12.131.65.4 Lê Tự Luyện
               5. 12.132.65.5 Lê Tự Từ - vơ : Nguyễn Thị Liệu
               6. 12.133.65.6 Lê Tự Tạ
   
43. Ông 11.66.72.3 Lê Tự Cần sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.134.66.1 Lê Tự Anh - vợ : Nguyễn Thị Dưỡng - Trần Thị Cần
                2. 12.135.67.2 Lê Tự Hào    

44. Ông 11.67.72.4 Lê Tự Mùi sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.136.67.1 Lê Tự Ngộ - vợ : Bùi Thị Mau
               2. 12.137.67.2 Lê Tự Được
               3. 12.138.67.3 Lê Tự Đính

45. Ông 11.68.75.1 Lê Tự Tý sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.139.68.1 Lê Tự Rớt
               2. 12.140.68.2 Lê Tự Sừng
               3. 12.141.68.3 Lê Tự Sỏ        

46. Ông 11.69.76.1 Lê Tự Chuột sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.142.69.1 Lê Tự Cầm - vợ : Võ Thị Cống
               2. 12.143.69.2 Lê Tự Kỳ
               3. 12.144.69.3 Lê Tự Nhi
               4. 12.145.69.4 Lê Thị Thí
               5. 12.146.69.5 Lê Thị Em
               6. 12.147.69.6 Lê Thị Được     

47. Ông 11.70.76.2 Lê Tự Trứ sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.148.70.1 Lê Tự Trí
               2. 12.149.70.2 Lê Tự Nhồng - vợ : Nguyễn Thị Diếc - Nguyễn Thị Sỏ
               3. 12.150.70.3 Lê Thị Mùi
               4. 12.151.70.4 Lê Thị Lạch
               5. 12.152.70.5 Lê Thị Ngư
               6. 12.153.70.6 Lê Thị Ngư Em

48. Ông 11.79.80.1 Lê Tự Thứ sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.154.79.1 Lê Tự Nghĩa - vợ : Nguyễn Thị Nà
               2. 12.155.79.2 Lê Thị Thiệt
               3. 12.156.79.3 Lê Thị Tình
               4. 12.157.79.4 Lê Thị Bình
               5. 12.158.79.5 Lê Thị Ninh

49. Ông 11.80.80.2 Lê Tự Sỏi sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.159.80.1 Lê Tự Cải - vợ : Nguyễn Thị Độ

50. Ông 11.85.81.1 Lê Tự Đây sinh ra 11 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.160.85.1 Lê Tự Diệt - vợ : Nguyễn Thị Em
               2. 12.161.85.2 Lê Tự Xây
               3. 12.162.85.3 Lê Tự Ta - vợ : Nguyễn Thị Ngăn
               4. 12.163.85.4 Lê Tự Gia
               5. 12.164.85.5 Lê Tự Được
               6. 12.165.85.6 Lê Tự Em - vợ : Nguyễn Thị Thôi
               7. 12.166.85.7 Lê Tự Mót
               8. 12.167.85.8 Lê Tự Út - vợ : Nguyễn Thị Hơn
               9. 12.168.85.9 Lê Thị Biết
             10. 12.169.85.10 Lê Thị Sự
             11. 12.170.85.11 Lê Thị Xin

51. Ông 11.86.81.2 Lê Tự Đích sinh 8 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.171.86.1 Lê Tự Bân
               2. 12.172.86.2 Lê Tự Cúc
               3. 12.173.86.3 Lê Tự Nhiên - vợ : Nguyễn Thị Thi
               4. 12.174.86.4 Lê Tự Y - vợ : Trương Thị Miễn
               5. 12.175.86.5 Lê Tự Đấu - vợ : bà Lực
               6. 12.176.86.6 Lê Tự Ngư - vợ : bà Chung
               7. 12.177.86.7 Lê Thị Trợ
               8. 12.178.86.8 Lê Thị Đối

52. Ông 11.87.81.3 Lê Tự Tá sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.179.87.1 Lê Tự Tá - vợ : Võ Thị Siêng
               2. 12.180.87.2 Lê Tự Điếm - vợ : Phan Thị Kéo
               3. 12.181.87.3 Lê Thị Tiệm 

53. Ông 11.91.83.1 Lê Tự Bài sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.182.91.1 Lê Tự Cước - vợ : Nguyễn Thị Chính
               2. 12.183.92.2 Lê Tự Thi
               3. 12.184.91.3 Lê Tự Lem
               4. 12.185.91.4 Lê Tự Trách
               5. 12.186.91.5 Lê Tự Lật

54. Ông 11.92.84.1 Lê Tự Hợi sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.187.92.1 Lê Tự Huyễn - vợ : Phan Thị Đây - Nguyễn Thị Đức
               2. 12.188.92.2 Lê Tự Bôi - vợ : Nguyễn Thị Nồi
               3. 12.189.92.3 Lê Tự Hộ
               4. 12.190.92.4 Lê Tự Phát
               5. 12.191.92.5 Lê Tự Thôi
               6. 12.192.92.6 Lê Tự Lăm  
                    
55. Ông 11.93.92.1 Lê Tự Yến sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.193.93.1 Lê Tự Soán - vợ : Nguyễn Thị Trịnh
               2. 12.194.93.2 Lê Tự Xoa
               3. 12.195.93.3 Lê Tự Mâu - vợ : Nguyễn Thị Xồi
               4. 12.196.93.4 Lê Tự Cũ
               5. 12.197.93.5 Lê Tự Lạng
               6. 12.198.93.6 Lê Thị Lài
               7. 12.199.93.7 Lê Thị Tưởng             
               8. 12.200.93.8 Lê Thị Kiện
               9. 12.201.93.9 Lê Thị Cảng

56. Ông 11.94.100.1 Lê Tự Hạnh sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.202.94.1 Lê Tự Khê - vợ : Nguyễn Thị Đái

57. Ông 11.95.103.1 Lê Tự Trứ sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1.12.203.95.1 Lê Tự Lọ - vợ : Nguyễn Thị Lem

58. Ông 11.96.104.1 Lê Tự Mão sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.204.96.1 Lê Tự Dũng - vợ : Nguyễn Thị Ta
               2. 12.205.96.2 Lê Tự Quý
               3. 12.206.96.3 Lê Tự Hoàng - vợ : Nguyễn Thị Tám
               4. 12.207.96.4 Lê Thị Phận

59. Ông 11.97.104.2 Lê Tự Ngôn sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.208.97.1 Lê Tự Hớn
               2. 12.209.97.2 Lê Thị Tào
               3. 12.210.97.3 Lê Tự Hào - vợ : Nguyễn Thị Hồng Hà

60. Ông 11.98.104.3 Lê Tự Y sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.211.98.1 Lê Tự A
               2. 12.212.98.2 Lê Tự Tê - vợ : Trần Thị Cẩm Vân
               3. 12.213.98.3 Lê Thị Xê
               4. 12.214.98.4 Lê Tự Đê - vợ  Nguyễn hị Thanh
               5. 12.215.98.5 Lê Tự Hát
               6. 12.216.98.6 Lê Tự Ca - vợ : Nguyễn Thị Minh
               7. 12.217.98.7 Lê Tự Rê 
- vợ : Trần Lệ Thủy - Nguyễn Thị Tấn
               8. 12.218.98.8 Lê Tự Bê - vợ : Nguyễn Thị Cẩm Nhung
               9. 12.219.98.9 Lê Tự Phê

61. Ông 11.99.106.1 Lê Tự Tù sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.220.99.1 Lê Tự Phi - vợ : Nguyễn Thị Phiện
               2. 12.221.99.2 Lê Tự Điện - vợ : Nguyễn Thị Tài
               3. 12.222.99.3 Lê Tự Tuất
               4. 12.223.99.4 Lê Tự Thiết

62. Ông 11.100.118.1 Lê Tự Hiến sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.224.100.1 Lê Thị Hương
               2. 12.225.100.2 Lê Tự Mẹo
               3. 12.226.100.3 Lê Tự Dần - vợ : Nguyễn Thị Đoan
               4. 12.227.100.4 Lê Thị Sỏ
               5. 12.228.100.5 Lê Thị Nhỏ
               6. 12.229.100.6 Lê Tự Tý - vợ : Trần Thị Như - Nguyễn Thị Xít
               7. 12.230.100.7 Lê Tự Đối
               8. 12.231.100.8 Lê Thị Nhỏ

63. Ông 11.101.118.2 Lê Tự Hảo sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.232.101.1 Lê Tự Tâm
               2. 12.233.101.2 Lê Tự Tuân
               3. 12.234.101.3 Lê Tự Thủm

64. Ông 11.102.124.1 Lê Tự Tích sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.235.102.1 Lê Thị Địch
               2. 12.236.102.2 Lê Thị Xược
               3. 12.237.102.3 Lê Thị Láo

65. Ông 11.103.124.2 Lê Tự Lọ sinh ra 12 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.238.103.1 Lê Tự Da - vợ : Nguyễn Thị Chim - ĐỗThị Lai
               2. 12.239.103.2 Lê Tự Củi
               3. 12.240.103.3 Lê Tự Bán - vợ : Trương Thị Hương
               4. 12.241.103.4 Lê Tự Beo
               5. 12.242.103.5 Lê Thị Nương
               6. 12.243.103.6 Lê Thị Muộn
               7. 12.244.103.7 Lê Thị Bé
               8. 12.245.103.8 Lê Thị Em
               9. 12.246.103.9 Lê Thị May
             10. 12.247.103.10 Lê Thị Niếu
             11. 12.248.103.11. Lê Tự Đường - vợ : Trương Thị Hợi
             12. 12.249.103.12 Lê Tự Mật - vợ : Nguyễn Thị Bưởi

  66. Ông 11.104.125.1 Lê Tự Diệu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :


                 1.12.250.104.1 Lê Thị Trình

67. Ông 11.105.144.1 Lê Tự Xuân sinh ra 4 người con :
               1. 12.251.105.1 Lê Tự Truyện - vợ : Nguyễn Thị Giáo
               2. 12.252.105.2 Lê Tự Tráng - vợ : Đoàn Thị Khấu
               3. 12.253.105.3 Lê Tự Sang - vợ : Nguyễn Thị Lũ
               4. 12.254.105.4 Lê Tự Tụy  

68. Ông 11.106.144.2 Lê Tự Thường sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.255.106.1 Lê Tự Thảng
               2. 12.256.106.2 Lê Tự Ngâm - vợ : Trương Thị Giác
               3. 12.257.106.3 Lê Tự Đoan - vợ : Nguyễn Thị Tỏi
               4. 12.258.106.4 Lê Tự Thạc
               5. 12.259.106.5 Lê Tự Thiệp - vợ : Nguyễn Thị Hưởng
               6. 12.260.106.6 Lê Tự Nhiên
               7. 12.261.106.7 Lê Thị Phòng
               8. 12.262.106.8 Lê Thị Xin

69. Ông 11.107.144.3 Lê Tự Dinh sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.263.107.1 Lê Tự Am - vợ : Nguyễn Thị Yết
               2. 12.264.107.2 Lê Thị Bếp - (vợ : xuất giá)
               3. 12.265.107.3 Lê Tự Yến - vợ : trương Thị Ngọ
               4. 12.266.107.4 Lê Tự Tàu - vợ : Nguyễn Thị Trí
               5. 12.267.107.5 Lê Tự Tây - vợ : Trương Thị Mua  

70. Ông 11.108.152.1 Lê Tự Giao sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.268.109.1 Lê Tự Xiền

71. Ông 11.109.155.1 Lê Tự Dung sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.269.109.1 Lê Tự Nại - vợ : (xuất giá)
               2. 12.270.109.2 Lê Tự Phùng - vợ : Nguyễn Thị Ngôn
               3. 12.271.109.3 Lê Tự Sung  - vợ : Nguyễn Thị Nhung
               4. 12.272.109.4 Lê Tự Huấn
               5. 12.273.109.5 Lê Thị Mai
               6. 12.274.109.6 Lê Thị Sắc
               7. 12.275.109.7 Lê Thị Bai

72. Ông 11.110.155.2 Lê Tự Hợi sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.276.110.1 Lê Tự Lân - vợ : Đỗ Thị Hoa
               2. 12.277.110.2 Lê Thị Nhạn
               3. 12.278.110.3 Lê Tự Long
               4. 12.279.110.4 Lê Thị Trí
               5. 12.280.110.5 Lê Thị  Ô
               6. 12.281.110.6 Lê Thị Hường

73. Ông 11.111.156.1 Lê Tự Mãn sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.282.111.1 Lê Tự Chảo
               2. 12.283.111.2 Lê Tự Lò - vợ : Nguyễn Thị Nở
               3. 12.284.111.3 Lê Tự Ngư - vợ : Nguyễn Thị Thôi
               4. 12.285.111.4 Lê Tự Thịnh - vợ : Nguyễn Thị Hường

74. Ông 11.112.162.1 Lê Tự Quỳ sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.286.112.1 Lê Tự Lự - vợ : Trần Thị Bông
               2. 12.287.112.2 Lê Tự Trách - vợ : Nguyễn Thị Luận
               3. 12.288.112.3 Lê Thị Sự

75. Ông 11.115.164.1 Lê Tự Con sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.289.115.1 Lê Thị Phụng
               2. 12.290.115.2 Lê Thị Lộc
               3. 12.291.115.3 Lê Tự Trường
               4. 12.292.115.4 Lê Tự Sơn
               5. 12.293.115.5 Lê Tự Du - vợ : Phan Thị Thơ
               6. 12.294.115.6 Lê Thị Chơi
               7. 12.295.115.7 Lê Tự Nhàn
               8. 12.296.115.8 Lê Thị Bích Ngọc
               9. 12.297.115.9 Lê Tự Sơn

76. Ông 11.118.168.3 Lê Tự Nghĩa  (1906-1948)- vợ: Trần Thị Thúy : sinh 2 con thế hề 12:
               1.   12.298.118.1 Lê Thị Xây Chị
               2.   12.299.118.2 Lê Thị Xây Em
77. Ông 11.124.169.3 Lê Tự Tương (1876-1932) - vợ: Nguyễn Thị Đông: sinh 6 con thế hệ 12:
              1.    12.300.124.1 Lê Thị Vàng
              2.    12.301.124.2 Lê Tự Cát
              3.    12.302.124.3 Lê Tự Suyền
              4.    12.303.124.4 Lê Thị Chiếu
              5.    12.304.124.5 Lê Thị Ghẹ
              6.    12.305.124.6 Lê Thị Diều
78. Ông  11.128.169.7 Lê Tự Thanh (1878-1948) - vợ: Nguyễn Thị Đóa: sinh 5 con thế hệ 12:
              1.    12.306.128.1 Lê Thị Cầm
              2.    12.307.128.2 Lê Thị Huyền
              3.    12.308.128.3 Lê Tự Điển
              4.    12.309.128.4 Lê Tự Ái (Lập)
              5.    12.310.128.5 Lê Thị Tiếp
             
79. Ông 11.131.170.1 Lê Tự Trâm (1878-1939) - vợ: Nguyễn Thị Lò; Hoàng Thị Tám: sinh 11 con thế hệ 12:
              1.    12.311.131.1 Lê Thị Bưởi
              2.    12.312.131.2 Lê Thị Bòng
              3.    12.313.131.3 Lê Thị Cam
              4.    12.314.131.4 Lê Thị Chanh
              5.    12.315.131.5 Lê Thị Quýt
              6.    12.316.131.6 Lê Tự Quyết (vô tự)
              7.    12.317.131.7 Lê Tự Lý
              8.    12.318.131.8 Lê Thị Diên
              9.    12.319.131.9 Lê Thị Yến
            10.    12.320.131.10 Lê Thị Cung
            11.    12.321.131.11 Lê Thị Mai
80. Ông  11.132.170.2 Lê Tự Lâm - vơ: Hồ Thị Hoài: sinh 10 con thế hề 12:
              1.    12.322.132.1 Lê Tự Hân
              2.    12.323.132.2 Lê Tự Thuận
              3.    12.324.132.3 Lê Tự Thúy
              4.    12.325.132.4 Lê Tự Thỏa
              5.    12.326.132.5 Lê Tự Trí
              6.    12.327.132.6 Lê Tự Sáu
              7.    12.328.132.7 Lê Tự Hường
              8.    12.329.132.8 Lê Thị Cúc
              9.    12.330.132.9 Lê Thị Trúc
            10.    12.331.132.10 Lê Thị Vân
81. Ông  11.134.170.4 Lê Tự Lung (Xu) (1904-1993) - vợ: Nguyễn Thị Lành: sinh 4 con thế hệ 12:
              1.    12.332.134.1 Lê Tự Toàn
              2.    12.333.134.2 Lê Tự Song
              3.    12.334.134.3 Lê Thị Hồ
              4.    12.335.134.4 Lê Tự Sanh
82. Ông 11.135.170.5 Lê Tự Khiết (1906-1992) - vợ: Huỳnh Thị Điểu : sinh 9 con thế hệ 12:
              1.    12.336.135.1 Lê Thị Nguyệt
              2.    12.337.135.2 Lê Tự Thương
              3.    12.338.135.3 Lê Tự Thi
              4.    12.339.135.4 Lê Thị Thiu Chị
              5.    12.340.135.5 Lê Tự Huy
              6.    12.341.135.6 Lê Thị Thỉu Em
              7.    12.342.135.7 Lê Tự Nhớ (vô tự)
              8.    12.343.135.8 Lê Thị Diệp
              9.    12.345.135.9 Lê Tự Châu (vô tự)
83. Ông 11.139.172.1 Lê Tự Hưng (1889-   )- vơ: Hà Thị Hiệu: sinh 6 con thế hề:
              1.    12.346.139.1 Lê Tự Đại
              2.    12.347.139.2 Lê Tự Huế (vô tự)
              3.    12.348.139.3 Lê Tự Tại (vô tự)
              4.    12.349.139.4 Lê Thị Dãnh
              5.    12.350.139.5 Lê Thị Ngọt
              6.    12.351.139.6 Lê Thị Tuất
84. Ông 11.140.172.2 Lê Tự Văn (1904-1943) - vợ: Nguyễn THị Hải: sinh 5 con thế hệ 12:
              1.    12.352.140.1 Lê Tự Thể
              2.    12.353.140.2 Lê Tự Thể Em (vô tự)
              3.    12.354.140.3 Lê Tự Thức
              4.    12.355.140.4 Lê Thị Hạnh
              5.    12.356.140.5 Lê Thị Tuyết  
85. Ông 11.141.172.3 Lê Tự Diễn (1907-1969) - vợ: Trần Thị Tuệ: sinh 5 con thế hệ 12:
             1.    12.357.141.1 Lê Tự Trị
             2.    12.358.141.2 Lê Tự Thừa (vô tự)
             3.    12.359.141.3 Lê Tự Phái
             4.    12.360.141.4 Lê Thị Thoi
             5.    12.361.141.5 Lê Thị Bé
86. Ông 11.144.173.2 Lê Tự Địch - vơ: Võ Thị Vô: sinh 6 con thế hệ 12:
             1.    12.362.144.1 Lê Thị Sửu
             2.    12.363.144.2 Lê Thị Mão
             3.    12.364.144.3 Lê Thị Quý
             4.    12.365.144.4 Lê Thị Quyển
             5.    12.366.144.5 Lê Tự Viễn (Vận)
             6.    12.367.144.6 Lê Thị Mão Em
87. Ông 11.145.173.3 Lê Tự Quyển - vợ: Nguyễn Thị Mỹ: sinh 11 con thế hệ 12:
             1.    12.368.145.1 Lê Tự Tuất
             2.    12.369.145.2 Lê Tự Cuộc
             3.    12.370.145.3 Lê Tự Giữa
             4.    12.371.145.4 Lê Thị Loan
             5.    12.372.145.5 Lê Thị Thu
             6.    12.373.145.6 Lê Tự Minh
             7.    12.374.145.7 Lê Thị Nhơn
             8.    12.375.145.8 Lê Thị Tâm
             9.    12.376.145.9  Lê Thị An
           10.    12.377.145.10 Lê Tự Trị
           11.    12.378.145.11 Lê Tự Đính
88. Ông 11.152.173.10 Lê Tự Trọng - vợ: Trương Thị Liễu: sinh 5 con thế hệ 12:
            1.    12.379.152.1 Lê Thị Sầm
            2.    12.380.152.2 Lê Tự Nhiên
            3.    12.381.152.3 Lê Tự Đồng
            4.    12.382.152.4 Lê Tự Lập
            5.    12.383.152.5 Lê Thị Thúy
89. Ông 11.155.173.13 Lê Tự Quỳnh - vợ: Lê Thị Liêu: sinh 9 con thế hệ 12:
            1.    12.384.155.1 Lê Tự Giả
            2.    12.385.155.2 Lê Tự Do
            3.    12.386.155.3 Lê Thị Cấn
            4.    12.387.155.4 Lê Tự Diệm (Hùng)
            5.    12.388.155.5 Lê Thị Tâm
            6.    12.389.155.6 Lê Thị Điểm
            7.    12.390.155.7 Lê Thị Kế
            8.    12.391.155.8 Lê Thị Hoạch
            9.    12.392.155.9 Lê Tự Thái

90. Ông 11.157.179.1 Lê Tự Mẹo sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.393.157.1 Lê Tự Tuân - vợ : Huỳnh Thị Giao
              2. 12.394.157.2 Lê Thị Vị
              3. 12.395.157.3 Lê Tự Ất - vợ : Nguyễn Thị Nghi -  Huỳnh Thị Yến
              4. 12.396.157.4 Lê Tự Mao
              5. 12.397.157.5 Lê Thị Phất
              6. 12.398.157.6 Lê Thị Quá
              7. 12.399.157.7 Lê Tự Biết
              8. 12.400.157.8 Lê Thị Ky
91. Ông
11.158.179.2 Lê Tự Mùi - vợ : Võ Thị Phúc: sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.401.158.1 Lê Thị Câu
              2. 12.402.158.2 Lê Thị Đích
              3. 12.403.158.3 Lê Tự Tý
              4. 12.404.158.4 Lê Tự Ký - vợ : Võ Thị Đới
              5. 12.405.158.5 Lê Thị Thí
              6. 12.406.158.6 Lê Thị Hý
              7. 12.407.158.7 Lê Tự Hy
              8. 12.408.158.8 Lê Thị Thôi
              9. 12.409.158.9 Lê Thị Sau                 

92. Ông 
11.159.179.3 Lê Tự Dậu - vợ :Nguyễn THị Chiếu: sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.410.159.1 Lê Thị Chiến
               2. 12.411.159.2 Lê Tự Lý - vợ : Hà Thị Châu
               3. 12.412.159.3 Lê Thị Lự
               4. 12.413.159.4 Lê Thị Thiết.
               5. 12.414.159.5 Lê Thị Ngôn
               6. 12.415.159.6 Lê Tự Ngữ - vợ : Tôn Nữ Ngọc Yến
               7. 12.416.159.7 Lê Thị Nữ     


93. Ông  11.160.179.4 Lê Tự Ngọ - vợ: Bà Thước; Bà Nhã: sinh ra 3 con thế hệ 12:
               1. 12.417.160.1 Lê Thị Biệt
               2. 12.418.160.2 Lê Tự Nhị - vợ : Nguyễn Thị Bao
               3. 12.419.160.3 Lê Thị Liệt
94. Ông 11.164.180.4 Lê Tự Phương : snh 1 con thế hề:
               1.  12.420.164.1 Lê Thị Lụt
95. Ông  11.167.180.7 Lê Tự Khương: sinh 3 con thế hệ 12:
               1.   12.421.167.1 Lê Thị Lạc
               2.   12.422.167.2 Lê Tự Kỳ
               3.   12.423.167.3 Lê Thị Bé
96. Ông  11.171.183.4 Lê Tự Nghiêm - vơ: Nguyễn Thị Cá: sinh ra 9 con thế hề:
               1.   12.424.171.1 Lê Thị Vĩnh
               2.   12.425.171.2 Lê Thị Viễn
               3.   12.426.171.3 Lê Tự Hoàn
               4.   12.427.171.4 Lê Mạnh Toàn
               5.   12.428.171.5 Lê Tự Hồi
               6.   12.429.171.6 Lê Thị Hướng
               7.   12.430.171.7 Lê Tự Tâm
               8.   12.431.171.8 Lê Tự Niệm
               9.   12.432.171.9 Lê Thị Phương 

97. Ông 11.176.185.1 Lê Tự Kiệm sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.433.176.1 Lê Tự Doãn - vợ : Trương Thị Diên
               2. 12.434.176.2 Lê Tự Duân - vợ : Nguyễn Thị Đặc
               3. 12.435.176.3 Lê Tự Sanh - vợ : Nguyễn Thị Đương
               4. 12.436.176.4 Lê Tự Giác - vợ : Trương Thị Sàng
               5. 12.437.176.5 Lê Tự Ất - vợ : Trương Thị Thuận
               6. 12.438.176.6 Lê Thị Thôi

98. Ông 11.182.186.1 Lê Tự Đắc sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.439.182.1 Lê Tự Tư - vợ : Nguyễn Thị Khoanh
               2. 12.440.182.2 Lê Tự Đề - vợ : Nguyễn Thị Cơ

99. Ông 11.183.186.2 Lê Tự Long sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.441.183.1 Lê Tự Xuân - vợ : Nguyễn Thị Lê

100. Ông 11.184.187.1 Lê Tự Bình sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.442.184.1 Lê Tự Thế - vợ : Nguyễn Thị Thái - Nguyễn Thị Thước
               2. 12.443.184.2 Lê Thị Hương
               3. 12.444.184.3 Lê Thị Xa
               4. 12.445.184.4 Lê Thị Giáp
               5. 12.446.184.5 Lê Thị Ưng
               6. 12.447.184.6 Lê Thị Lâu
               7. 12.448.184.7 Lê Tự Loan - vợ : 3 bà : Thiều - Ngọt - An
 
101. Ông 11.185.187.2 Lê Tự Giai sinh ra 10 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.449.185.1 Lê Thị Hơn
               2. 12.450.185.2 Lê Thị Hậu
               3. 12.451.185.3 Lê Thị Sự
               4. 12.452.185.4 Lê Tự Quy - vợ : Nguyễn Thị Cang - Nguyễn Thị Giá
               5. 12.453.185.5 Lê Tự Nhược - vợ :  Trương Thị Lọ - Trương Thị Ký
               6. 12.454.185.6 Lê Tự Nguyên - vợ : Nguyễn Thị Nga - Nguyễn Thị Y
               7. 12.456.185.7 Lê Thị Thoàn
               8. 12.457.185.8 Lê Tự Trọn - vợ : Nguyễn Thị Tần
               9. 12.458.185.9 Lê Tự Nhỏ - vợ : Hà hị Sảy
             10. 12.459.185.10 Lê Thị Thảo

102. Ông 11.191.189.1 Lê Tự Nhựt sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.460.191.1 Lê Thị Hượt
               2. 12.461.191.2 Lê Thị Tạo
               3. 12.462.191.3 Lê Tự Hương - vợ : Nguyễn Thị Soạn
               4. 12.463.191.4 Lê Tự Đường - vợ : Đặng Thị Xu
               5. 12.464.191.5 Lê Thị Mua
               6. 12.465.191.6 Lê Tự Mật
               7. 12.466.191.7 Lê Tự Chi - vợ : Trương Thị Gắng
               8. 12.467.191.8 Lê Thị Nuôi

103. Ông 11.195.190.1 Lê Tự Dựa sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.468.195.1 Lê Tự Thiện
               2. 12.469.195.2 Lê Tự Hữu - vợ : Nguyễn Thị Giác
               3. 12.470.195.3 Lê Tự Hành - vợ : Trương Thị Kiệt
               4. 12.471.195.4 Lê Tự Chi - vợ : Nguyễn Thị Giác

104. Ông 11.196.191.1 Lê Tự Cung sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.472.196.1 Lê Tự Chỉnh
               2. 12.473.196.2 Lê Thị Quít
               3. 12.474.196.3 Lê Thị Lọ
               4. 12.475.196.4 Lê Tự Nhâm
               5. 12.476.196.5 Lê Thị Trách

105. Ông 11.199.191.4 Lê Tự Lễ sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.477.199.1 Lê Tự Nhựt
               2. 12.478.199.2 Lê Tự Nghi

106. Ông 11.201.191.7 Lê Tự Thu sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.479.201.1 Lê Tự Đông - vợ : Nguyễn Thị Cưỡng
               2. 12.480.201.2 Lê Tự Bất
               3. 12.481.201.3 Lê Thị Cái
               4. 12.482.201.4 Lê Thị Ếch
               5. 12.483.201.5 Lê Thị Diễn
               6. 12.484.201.6 Lê Tự Giới - vợ : Lê Công Thị Nguyện - Nguyễn Thị Tù
               7. 12.485.201.7 Lê Thị Quý

107. Ông 11.212.193.6 Lê Tự Huy  sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.486.212.1 Lê Tự Đỉnh
               2. 12.487.212.2 Lê Thị Chồn
               3. 12.488.212.3 Lê Thị Thỏ
               4. 12.489.212.4 Lê Tự Phặt - vợ : Nguyễn Thị Dậu

108. Ông 11.213.193.7 Lê Tự Cối sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 12
               1. 12.490.213.1 Lê Tự Tù
               2. 12.491.213.2 Lê Tự Ngông
               3. 12.492.213.3 Lê Tự Tý
               4. 12.493.213.4 Lê Tự Chạy
               5. 12.494.213.5 Lê Tự Mẹo - vợ : Võ Thị Hiến - Võ Thị Khai
               6. 12.495.213.6 Lê Tự Bãi
               7. 12.496.213.7 Lê Tự Sức
               8. 12.497.213.8 Lê Tự Du   

109. Ông 11.215.194.2 Lê Tự Sơn sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.498.215.1 Lê Tự Gà - vợ : Nguyễn Thị Đủ

110. Ông 11.216.194.3 Lê Tự Phụng - vợ: Nguyễn Thị Sum: sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 12 :
                1. 12.499.216.1 Lê Thị  Xứng (Dâu họ Nguyễn Hữu)
                2. 12.500.216.2 Lê Tự Xáng - vợ : Nguyễn Thị Hợi
                3. 12.501.216.3 Lê Tự  Sức
                4. 12.502.216.4 Lê Tự Lem
                5. 12.503.216.5 Lê Tự Đối - vợ : Phan Thị Nhi
                6. 12.504.216.6 Lê Tự Đới - vợ : Nguyễn Thị Mãn
                7. 12.505.216.7 Lê Thị Đáng (Dâu họ Nguyễn Hữu)
                8. 12.506.216.8 Lê Tự Buội - vợ : Phạm Thị Quýt

111. Ông 11.218.197.1 Lê Tự Lẫm sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.507.218.1 Lê Tự Dư - vợ : Nguyễn Thị Sót
               2. 12.508.218.2 Lê Tự Hạnh - vợ : Nguyễn Thị Trứ

112. Ông 11.222.198.4 Lê Tự Am sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
              1. 12.509.222.1 Lê Thị Nò
              2. 12.510.222.2 Lê Thị Đăng
              3. 12.511.222.3 Lê Thị Đài
              4. 12.512.222.4 Lê Thị Vện
              5. 12.513.222.5 Lê Tự Thân - vợ : Nguyễn Thị Bân
              6. 12.514.222.6 Lê Tự Câu - vợ : Nguyễn Thị Xin - Nguyễn Thị Biền

113. Ông 11.225.198.7 Lê Tự Nồi sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.516.225.1 Lê Thị Dung

114. Ông 11.226.198.8 Lê Tự Trạch sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.517.226.1 Lê Thị Chài
               2. 12.518.226.2 Lê Tự Lò - vợ : Huỳnh Thị Xềnh
               3. 12.519.226.3 Lê Tự Ngò - vợ : Trương Thị Chân
               4. 12.520.226.4 Lê Tự Hành - vợ : 3 bà : Hoài - Huynh - Được

115. Ông 11.227.201.1 Lê Tự Điều sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.521.227.1 Lê Tự Hiệu - vợ : Nguyễn Thị Cương
               2. 12.522.227.2 Lê Tự Đôn - vợ : Đoàn Thị Nữ
               3. 12.523.227.3 Lê Tự Duật - vợ : Nguyễn Thị La - Hà Thị Thứ
               4. 12.524.227.4 Lê Tự Công
               5. 12.525.227.5 Lê Tự Kính - vợ Nguyễn Thị Tế

116. Ông 11.228.201.2 Lê Tự Nhượng sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 12 :
               1. 12.526.228.1 Lê Tự Quyện
               2. 12.527.228.2 Lê Tự Sĩ
               3. 12.528.228.3 Lê Tự Y - vợ : Tăng Thị Viễn
               4. 12.529.228.4 Lê Tự Nhơn - vợ : Nguyễn Thị Trắc
               5. 12.530.228.5 Lê Thị Tưởng
               6. 12.531.228.6 Lê Thị Xin
               
117. Ông 11.229.201.3 Lê Tự Trứ sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.532.229.1 Lê Tự Hàn vợ : Nguyễn Thị Nhân
                 2. 12.533.229.2 Lê Tự Tín - vợ : (xuất giá)


118. Ông 11.230.201.4 Lê Tự Ngật sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.534.230.1 Lê Tự Tha - vợ : Nguyễn Thị Quít
                 2. 12.535.230.2 Lê Tự Dai
                 3. 12.536.230.3 Lê Tự Tháo - vợ : Phạm Thị Được

119. Ông 11.231.201.5 Lê Tự Trân sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.537.231.1 Lê Tự Sâm - vợ : Nguyễn Thị Lường - Trần Thị Hiên
                 2. 12.538.231.2 Lê Tự Đãi - vợ : Nguyễn Thị Cước

120. Ông 11.232.202.1 Lê Tự Mạo sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.539.232.1 Lê Tự Sô
                 2. 12.540.232.2 Lê Tự Mao -vợ : (xuất giá)

121. Ông 11.235.204.2 Lê Tự Đề sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.541.235.1 Lê Tự Trung - vợ : Nguyễn Thị Nguyên
                 2. 12.542.235.2 Lê Tự Quây - vợ : Nguyễn Thị Chót
                 3. 12.543.235.3 Lê Tự Nhu - vợ : Nguyễn Thị Chí
                 4. 12.544.235.4 Lê Tự Ngộ - vợ : 3 bà : Bi - Thúy - Diên
                
122. Ông 11.236.204.3 Lê Tự Cơ sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.545.236.1 Lê Tự Ta
                 2. 12.546.236.2 Lê Tự Binh
                 3. 12.547.236.3 Lê Tự Tuệ
                 4. 12.548.236.4 Lê Tự Chít - vợ : Nguyễn Thị Hạnh

123. Ông 11.237.204.4 Lê Tự Huấn sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.549.237.1 Lê Tự Tỏa - vợ : Nguyễn Thị Khuôn
                 2. 12.550.237.2 Lê Tự Giác
                 3. 12.551.237.3 Lê Tự Na
                 4. 12.552.237.4 Lê Tự Niêu
                 5. 12.553.237.5 Lê Thị Lữ

124. Ông 11.239.204.6 Lê Tự Khuê sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.554.239.1 Lê Tự Táo
                 2. 12.555.239.2 Lê Tự Thêm
                 3. 12.556.239.3 Lê Tự Liêm

125. Ông 11.247.209.1 Lê Tự Sanh sinh ra 1 người  con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.557.247.1 Lê Tự Sắc

126. Ông 11.248.210.1 Lê Tự Toản sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 12 :
                 1. 12.558.248.1 Lê Tự Lụa

           
      Tổng kết : Có 558 người thuộc thế hệ 12.

      Hệ số phát triển :      558/248 = 2,25
      Số con trung bình :  558/126 =  4,43