THẾ HỆ 11

 1. Ông 10.2.2.2 Lê Tự Trợ sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
             1. 11.1.2.1 Lê Tự Vạn - vợ : Nguyễn Thị Tính
             2. 11.2.2.2 Lê Tự Mày - vợ : Bà Quyền

2. Ông 10.3.7.1 Lê Tự Chức sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
             1. 11.3.3.1 Lê Tự Thừa - vợ : Lê Thị Tư

3. Ông 10.4.7.2 Lê Tự Cho sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
             1. 11.4.4.1 Lê Thị Lựu
             2. 11.5.4.2 Lê Tự Nồi 

4. Ông 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 11 :
             1. 11.6.5.1 Lê Tự Loan - vợ : 3 bà : Tư, Niên, Dung
             2. 11.7.5.2 Lê Tự Trì - vợ : Nguyễn Thị Thơ
             3. 11.8.5.3 Lê Tự Lực
             4. 11.9.5.4 Lê Tự Sĩ
             5. 11.10.5.5 Lê Tự Yến
             6. 11.11.5.6 Lê Tự Nhạn
             7. 11.12.5.7 Lê Thị Gắng
             8. 11.13.5.8 Lê Thị Sân
             9. 11.14.5.9 Lê Thị Hiên

5. Ông 10.10.13.1 Lê Tự Thọ (Cữu) sinh ra 10 người con thuộc thế hệ 11 :
            1. 11.15.10.1 Lê Tự Quán - vợ : Hà Thị Thứ
            2. 11.16.10.2 Lê Tự Xá - vợ : Nguyễn Thị Tồn
            3. 11.17.10.3 Lê Tự Cừu
            4. 11.18.10.4 Lê Tự Chất
            5. 11.19.10.5 Lê Thị Lý
            6. 11.20.10.6 Lê Tự Trường
            7. 11.21.10.7 Lê Thị Lựu
            8. 11.22.10.8 Lê Thị Triều
            9. 11.23.10.9 Lê Thị Út
          10. 11.24.10.10 Lê Thị Trốn

6. Ông 10.11.15.1 Lê Tự Am sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
            1. 11.25.11.1 Lê Tự Am - vợ : Nguyễn Thị Đường

7. Ông 10.12.17.1 Lê Tự Khê sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
            1. 11.26.12.1 Lê Tự Út - vợ : Lâm Thị Quý

8. Ông 10.14.22.1 Lê Tự Bính sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
            1. 11.27.14.1 Lê Tự Hựu - vợ : Bà Đài
            2. 11.28.14.2 Lê Tự Vuông - vợ : Bà Thường

9. Ông 10.16.23.1 Lê Tự Trụ sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
            1. 11.29.16.1 Lê Tự Ưng - vợ : Nguyễn Thị Giới - Bà Chai
            2. 11.30.16.2 Lê Tự Trâm - vợ : Võ Thị Bửu - Bà Chút

10. Ông 10.17.24.1 Lê Tự Cải sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
            1. 11.31.17.1 Lê Tự Luận - vợ : Nguyễn Thị Luộc

11. Ông 10.18.26.1 Lê Tự Dự sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
             1. 11.32.18.1 Lê Tự Thơ - vợ : Hà Thị Chánh

12. Ông 10.19.28.1 Lê Tự Đẻo sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.33.19.1 Lê Tự Lộc - vợ : Tăng Tị Lợi

13. Ông 10.20.28.2 Lê Tự Hữu sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.34.20.1 Lê Tự Tình - vơ : Bà Tứ
              2. 11.35.20.2 Lê Tự Bàn - vợ : Lê Công Thị Liên
              3. 11.36.20.3 Lê Tự Luận - vợ : Nguyễn Thị Lực
              4. 11.37.20.4 Lê Tự Lý - vợ : Lưu Thị Trung
              5. 11.38.20.5 Lê Tự Quý - vợ : Bà Phú
              6. 11.39.20.6 Lê Tự Điện - vợ : Phan Thị An

14. Ông 10.21.28.3 Lê Tự Tố sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.40.21.1 Lê Tự Tuấn - vợ : Trương Thị Quy

15. Ông 10.30.32.5 Lê Tự Lời sinh ra 1 người con thuộcthe61 hệ 11 :
              1. 11.41.30.1 Lê Tự Chiếm -  vợ : Nguyễn Thị Cần

16. Ông 10.31.33.1 Lê Tự Đắc sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.42.33.1 Lê Tự Nhung - vợ : Hà Thị Hiếu

17. Ông 10.34.33.4 Lê Tự Biền sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.43.34.1 Lê Tự Tù - vợ : Nguyễn Thị Đài
              2. 11.44.34.2 Lê Tự Thêm - vợ : Nguyễn Thị Bông

18. Ông 10.35.34.1 Lê Tự Đông sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11. 45.35.1 Lê Tự Ghẻ - vợ : Nguyễn Thị Có

19. Ông 10.38.36.2 Lê Tự Tần sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.46.38.1 Lê Tự Thụ - vợ : Nguyễn Thị Minh

20. Ông 10.50.40.4 Lê Tự Giai sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.47.50.1 Lê Tự Mỹ - vợ : Nguyễn Thị Nhưng - Bà Hượt
              2. 11.48.50.2 Lê Tự Châm - vợ : Hà Thị Nghi
              3. 11.49.50.3 Lê Tự Gốc - vợ : Nguyễn Thị Kim
              4. 11.50.50.4 Lê Tự Lược -vợ : Nguyễn Thị Số
              5. 11.51.50.5 Lê Thị Dinh
              6. 11.52.50.6 Lê Thị Chi
              7. 11.53.50.7 Lê Thị Kim

21. Ông 10.52.46.1 Lê Tự Ảnh sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.54.52.1 Lê Tự Quốc - vợ :  guyễn hị Bầu - Lê Tấn Thị Nghị

22. Ông 10.59.47.1 Lê Tự Hứa sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.55.59.1 Lê Tự Quẹt - vợ : Nguyễn Thị Sự

23. Ông 10.62.48.1 Lê Tự Dưỡng sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.56.62.1 Lê Tự Tạo - vợ : Nguyễn Thị Lành

24. Ông 10.63.49.1 Lê Tự Kham sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.57.63.1 Lê Tự Đức - vợ : Nguyễn Thị Tù
              2. 11.58.63.2 Lê Tự Khuyến - vợ : Trương Thị Trì

25. Ông 10.64.49.2 Lê Tự Tú sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.59.64.1 Lê Tự Nhơn - vợ : Đoàn Thị Toại

26. Ông 10.65.49.3 Lê Tự Tích sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.60.65.1 Lê Tự Dinh - vợ : Phạm Thị Phú

27. Ông 10.67.50.1 Lê Tự Dung sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.61.67.1 Lê Tự Đoài - vợ : Nguyễn Thị Đó

28. Ông 10.68.50.2 Lê Tự Chệch sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.62.68.1 Lê Tự Lem - vợ : Nguyễn Thị Thí

29. Ông 10.69.51.1 Lê Tự Xin sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.63.69.1 Lê Tự Siêu - vợ : Nguyễn Thị Diên - Lê Văn Thị Chuột

30. Ông 10.72.52.1 Lê Tự Xài sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.64.72.1 Lê Tự Tánh - vợ : Võ Thị Thân - Hồ Thị Chút
              2. 11.65.72.2 Lê Tự Hoành - vợ : Đào Thị Thường
              3. 11.66.72.3 Lê Tự Cần - vợ : Võ Thị Thân
              4. 11.67.72.4 Lê Tự Mùi - vợ : Nguyễn Thị Hý

31. Ông 10.75.54.1 Lê Tự Vượng sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.68.75.1 Lê Tự Tý - vợ : 3 bà : Dê, Thúi, Á.

32. Ông 10.76.54.3 Lê Tự Hưng sinh ra 10 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.69.76.1 Lê Tự Chuột - vơ : Trương Thị Chít
              2. 11.70.76.2 Lê Tự Trứ - vợ : Nguyễn Thị Tâm
              3. 11.71.76.3 Lê Tự Lưu
              4. 11.72.76.4 Lê Tự Lai
              5. 11.73.76.5 Lê Tự Hán
              6. 11.74.76.6 Lê Thị Trường
              7. 11.75.76.7 Lê Thị Thành
              8. 11.76.76.8 Lê Thị Tiên
              9. 11.77.76.9 Lê Thị Đương
            10. 11.78.76.10 Lê Thị Ty

33. Ông 10.80.56.1 Lê Tự Chiêu sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.79.80.1 Lê Tự Thứ - vợ : Nguyễn Thị Di - Trương Thị Hinh
              2. 11.80.80.2 Lê Tự Sỏi - vợ : Nguyễn Thị Khải
              3. 11.81.80.3 Lê Tự Núi
              4. 11.82.80.4 Lê Tự Non
              5. 11.83.80.5 Lê Thị Thảo
              6. 11.84.80.6 Lê Thị Út

34. Ông 10.81.56.2 Lê Tự Hoành sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.85.81.1 Lê Tự Đây - vợ : Nguyễn Thị Mẹo
              2. 11.86.81.2 Lê Tự Đích - vợ : Nguyễn Thị Dậu
              3. 11.87.81.3 Lê Tự Tá - vợ : Nguyễn Thị Mua
              4. 11.88.81.4 Lê Thị Niên
              5. 11.89.81.5 Lê Thị Lại
              6. 11.90.81.6 Lê Tự Mại

35. Ông 10.83.59.1 Lê Tự Khánh sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.91.83.1 Lê Tự Bài - vợ : Nguyễn hị Lai

36. Ông 10.84.59.2 Lê Tự Đấu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.92.84.1 Lê Tự Hợi - vợ : Trương Thị Mẫn

37. Ông 10.92.60.6 Lê Tự Thông sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.93.92.1 Lê Tự Yến - vợ : Phan Thị Sót

38. Ống 10.100.65.2 Lê Tự Ngữ sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.94.100.1 Lê Tự Hạnh - vợ : Nguyễn Thị Nữa

39. Ông 10.103.66.1 Lê Tự Chiếu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.95.103.1 Lê Tự Trứ - vợ : Nguyễn Thị Hảo

40. Ông 10.104.68.1 Lê Tự Lệ sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.96.104.1 Lê Tự Mão - vợ : Nguyễn Thị Sang
              2. 11.97.104.2 Lê Tự Ngôn - vợ : Nguyễn Thị Dĩa
              3. 11.98.104.3 Lê Tự Ý - vợ : Nguyễn Thị Dĩnh

41. Ông 10.106.76.1 Lê Tự Ngưu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.99.106.1 Lê Tự Tù - vợ : Trương Thị Quy

42. Ông 10.118.78.3 Lê Tự Thành sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.100.118.1 Lê Tự Hiến - vợ : Trương Thị thạch - Nguyễn Thị Em
              2. 11.101.118.2 Lê Tự Hảo - vợ: Trần Thị Thí

43. Ông 10.124.78.9 Lê Tự Út sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.102.124.1 Lê Tự Tích - vợ : Nguyễn Thị rí - Trương Thị Đạt
              2. 11.103.124.2 Lê Tự Lọ - vợ : Trương Thị Tiếu 

44. Ông 10.125.78.10 Lê Tự Ít sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.104.125.1 Lê Tự Diệu - vợ : Nguyễn Thị Chữ

45. Ông 10.144.85.1 Lê Tự Tịnh sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.105.144.1 Lê Tự Xuân - vợ : Nguyễn Thị Trái
              2. 11.106.144.2 Lê Tự Thường - vợ : Nguyễn Thị Út
              3. 11.107.144.3 Lê Tự Dinh - vợ : Nguyễn Thị Tình 

46. Ông 10.152.87.3 Lê Tự Tính sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.108.152.1 Lê Tự Giao - vợ : Xuất gia)

47. Ông 10.155.89.1 Lê Tự Hậu sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.109.155.1 Lê Tự Dung - vợ : Nguyễn Thị Chút
              2. 11.110.155.2 Lê Tự Hợi - vợ : Nguyễn Thị Lem

48. Ông 10.156.89.2 Lê Tự Toàn sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.111.156.1 Lê Tự Mãn - vợ : Trần Thị Út

49. Ông 10.162.111.1 Lê Tự Ty sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.112.162.1 Lê Tự Quỳ - vợ : Phạm Thị Tân
              2. 11.113.162.2 Lê Thị Tào

50. Ông 10.163.111.2 Lê Tự Bền sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.114.163.1 Lê Thị Thân

51. Ông 10.164.112.1 Lê Tự Hề sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.115.164.1 Lê Tự Con - vợ : Nguyễn Thị Thiết
52. Ông 10.168.115.4 Lê Tự Bình - vợ: Lê Thị Huệ; Nguyễn Thị Lệ: sinh 6 con thế hệ 11:
              1.   11.116.168.1 Lê Tự Vu (vô tự)
              2.   11.117.168.2 Lê Tự Bao (vô tự)
              3.   11.118.168.3 Lê Tự Nghĩa
              4.   11.119.168.4 Lê Thị Đoài
              5.   11.120.168.5 Lê Thị Đan
              6.   11.121.168.6 Lê Thị Sua  
53. Ông 10.169.115.5 Lê Tự Định - vợ: Lê Thị Liên: sinh 9 con thế hệ 11:
              1.   11.122.169.1 Lê Tự Cường (vô tự)
              2.   11.123.169.2 Lê Tự Cứu (vô tự)
              3.   11.124.169.3 Lê Tự Tương
              4.   11.125.169.4 Lê Tự Đê (vô tự)
              5.   11.126.169.5 Lê Tự Đế (vô tự)
              6.   11.127.169.6 Lê Tự Liên
              7.   11.128.169.7 Lê Tự Thanh
              8.   11.129.169.8 Lê Thị Tám
              9.   11.130.169.9 Lê Tự Cu (vô tự) 
54. Ông 10.170.115.6 Lê Tự Tú - vợ: Đỗ Thị Dương ; Trương Thị Cánh: sinh 8 con thế hệ 11:
              1.   11.131.170.1 Lê Tự Trâm
              2.   11.132.170.2 Lê Tự Lâm
              3.   11.133.170.3 Lê Thị Lê
              4.   11.134.170.4 Lê Tự Lung
              5.   11.135.170.5 Lê Tự Khiết
              6.   11.136.170.6 Lê Thị Lựu
              7.   11.137.170.7 Lê Thị Xoài
              8.   11.138.170.8 Lê Thị Lan
55. Ông 10.172.115.8 Lê Tự Trứ - vợ: Nguyễn Thị Rợ: inh 4 con thế hệ 11:
              1.   11.139.172.1 Lê Tự Hưng
              2.   11.140.172.2 Lê Tự Văn
              3.   11.141.172.2 Lê Tự Diễn
              4.   11.142.172.4 Lê Thị Thấu

56. Ông 10.173.116.1 Lê Tự Toại sinh ra 14 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.143.173.1 Lê Tự Mèo
              2. 11.144.173.2 Lê Tự Địch
              3. 11.145.173.3 Lê Tự Quyến
              4. 11.146.173.4 Lê Thị Khàn
              5. 11.147.173.5 Lê Thị Rạt
              6. 11.148.173.6 Lê Tự Hiếu
              7. 11.149.173.7 Lê Thị Chút
              8. 11.150.173.8 Lê Tự Sốc
              9. 11.151.173.9 Lê Tự Đáo
            10. 11.152.173.10 Lê Tự Trọng
            11. 11.153.173.11 Lê Thị Tý
            12. 11.154.173.12 Lê Thị Đinh
            13. 11.155.173.13 Lê Tự Quỳnh
            14. 11.156.173.14 Lê Thị Nhơn    


57. Ông 10.179.116.7 Lê Tự Dinh sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.157.179.1 Lê Tự Mẹo - vợ : Nguyễn Thị Tế
              2. 11.158.179.2 Lê Tự Mùi - vợ : Võ Thị Phúc
              3. 11.159.179.3 Lê Tự Dậu - vợ : Nguyễn Thị Chiếu
              4. 11.160.179.4 Lê Tự Ngọ - vợ : Bà Thước - Bà Nhã
58. Ông  10.180.116.8 Lê Tự Tài - vợ: Trương Thị Hà: sinh 7 con thế hệ 11:
              1.  11.161.180.1 Lê Thị Trung
              2.  11.162.180.2 Lê Thị Liên
              3.  11.163.180.3 Lê Thị Bẻo
              4.  11.164.180.4 Lê Tự Phương
              5.  11.165.180.5 Lê Thị Thẻo
              6.  11.166.180.6 Lê Thị Chẻo
              7.  11.167.180.7 Lê Tự Khương
59. Ông 10.183.116.11 Lê Tự Vạn- vợ: Tăng Thị Biết: sinh 8 con thế hệ 11:
              1.   11.168.183.1 Lê Tự Vô Danh
              2.   11.169.183.2 Lê Thị Khanh
              3.   11.170.183.3 Lê Tự Cu
              4.   11.171.183.4 Lê Tự Nghiêm
              5.   11.172.183.5 Lê Tự Chỉnh
              6.   11.173.183.6 Lê Tự Chớp
              7.   11.174.183.7 Lê Thị Đốn
              8.   11.175.183.8 Lê Thị Chót
60. Ông 10.185.124.1 Lê Tự Thuyền sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.176.185.1 Lê Tự Kiệm - vợ : Nguyễn Thị Núi
              2. 11.177.185.2 Lê Thị Dưỡng
              3. 11.178.185.3 Lê Thị Tình
              4. 11.179.185.4 Lê Thị Dụ
              5. 11.180.185.5 Lê Thị Sum
              6. 11.181.185.6 Lê Thị Kỹ

61. Ông 10.186.125.1 Lê Tự Cội sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.182.186.1 Lê Tự Đắc - vợ : Nguyễn Thị Hiền - Nguyễn Thị Băng
              2. 11.183.186.2 Lê Tự Long - vợ : Nguyễn Thị Em

62. Ông 10.187.125.2 Lê Tự Chắc sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.184.187.1 Lê Tự Bình - vợ : Hà Thị Quy - Hà Thị Nhâm
              2. 11.185.187.2 Lê Tự Giai - vợ : Phạm Thị May
              3. 11.186.187.3 Lê Tự Luyện
              4. 11.187.187.4 Lê Tự Tập
              5. 11.188.187.5 Lê Thị Coi
              6. 11.189.187.6 Lê Thị Văn
              7. 11.190.187.7 Lê Thị Như

63. Ông 10.189.125.4 Lê Tự Hếnh sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.191.189.1 Lê Tự Nhựt - vợ : 3 Bà : Chồi - Phát - Hạnh
              2. 11.192.189.2 Lê Tự Khâm
              3. 11.193.189.3 Lê Tự Thiên
              4. 11.194.189.4 Lê Tự Bùng

64.  Ông 10.190.125.4 Lê Tự Cậy sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
               1. 11.195.190.1 Lê Tự Dựa - vợ : Nguyễn Thị Kiều
 

65. Ông 10.191.129.1 Lê Tự Tiếp sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.196.191.1 Lê Tự Cung - vợ : Trương Thị Lựu
              2. 11.197.191.2 Lê Thị Tâm
              3. 11.198.191.3 Lê Tự Tú
              4. 11.199.191.4 Lê Tự Lễ - vợ : Nguyễn Thị Sào
              5. 11.200.191.5 Lê Tự Lược
              6. 11.201.191.6 Lê Thị Xuân
              7. 11.201.191.7 Lê Tự Thu - vợ : Nguyễn Thị Tường
              8. 11.203.191.8 Lê Thị Chuốc
              9. 11.204.191.9 Lê Thị Thôi

66. Ông 10.192.129.2 Lê Tự Tùng sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.205.192.1 Lê Thị Sung
              2. 11.206.192.2 Lê Thị Huỳnh

67 . Ông 10.193.129.3 Lê Tự Miên sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 11 :
               1. 11.207.193.1 Lê Thị Ngân
               2. 11.208.193.2 Lê Thị Hạt
               3. 11.209.193.3 Lê Tự Đạt
               4. 11.210.193.4 Lê Thị An
               5. 11.211.193.5 Lê Thị Hạnh
               6. 11.212.193.6 Lê Tự Huy - vợ : Tăng Thị Tại
               7. 11.213.193.7 Lê Tự Cối - vợ : Trương Thị Tiết

68. Ông 10.194.129.4 Lê Tự Đáo sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.214.194.1 Lê Thị Điểm
              2. 11.215.194.2 Lê Tự Sơn - vợ : Nguyễn Thị Chút
              3. 11.216.194.3 Lê Tự Phụng - vợ : Nguyễn Thị Sum
              4. 11.217.194.4 Lê Tự Loan

69. Ông 10.197.139.1 Lê Tự Thành sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.218.197.1 Lê Tự Lẫm - vợ : Phan Thị Trình

70. Ông 10.198.131.1 Lê Tự Thành sinh ra 8 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.219.198.1 Lê Thị Vinh
              2. 11.220.198.2 Lê Tự Sử
              3. 11.221.198.3 Lê Tự Chinh
              4. 11.222.198.4 Lê Tự Am - vợ : 3 Bà : Beo - Cắt - Tiếu
              5. 11.223.198.5 Lê Thị Cả
              6. 11.224.198.6 Lê Thị Niêu
              7. 11.225.198.7 Lê Tự Nồi - vợ : Huỳnh Thị Huy
              8. 11.226.198.8 Lê Tự Trạch - vợ : Nguyễn Thị Tuấn

71. Ông 10.201.133.2 Lê Tự Thùy sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.227.201.1 Lê Tự Điều - vợ : Nguyễn Thị Thừa
              2. 11.228.201.2 Lê Tự Nhượng - vợ : Nguyễn Thị Đông
              3. 11.229.201.3 Lê Tự Trứ - vợ : Nguyễn Thị Rơi
              4. 11.230.201.4 Lê Tự Ngật - vợ : Nguyễn Thị Dần
              5. 11.231.201.5 Lê Tự Trân - vợ : Nguyễn Thị Đắc

72. Ông 10.202.133.3 Lê Tự Liêu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.232.202.1 Lê Tự Mạo - vợ : Nguyễn Thị Đoài

73. Ông 10.204.133.5 Lê Tự Thạnh sinh ra 13 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.234.204.1 Lê Tự Đính
              2. 11.235.204.2 Lê Tự Đề - vợ : Nguyễn Thị Lăm - Trần Thị Cận
              3. 11.236.204.3 Lê Tự Cơ -vợ : Nguyễn Thị Nghiêm
              4. 11.237.204.4 Lê Tự Huấn - vợ : Nguyễn Thị Hinh - Nguyễn Thị Tánh
              5. 11.238.204.5 Lê Tự Sá
              6. 11.239.204.6 Lê Tự Khuê - vợ : Phạm Thị Chiên
              7. 11.240.204.7 Lê Tự Thính
              8. 11.241.204.8 Lê Thị Huyền
              9. 11.242.204.9 Lê Thị Hương
            10. 11.243.204.10 Lê Thị Bính
            11. 11.244.204.11 Lê Thị Dậu
            12. 11.245.204.12 Lê Thị Chuẩn
            13. 11.246.204.13 Lê Thị Quý

74. Ông 10.209.136.1 Lê Tự Ngưu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.247.209.1 Lê Tự Sanh

75. Ông 10.210.136.2 Lê Tự Đợi sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 11 :
              1. 11.248.210.1 Lê Tự Toản

        Tổng kết : Thế hệ 11 gồm có 248 người

                        Hệ số phát triển : 248/215 = 1,15
           
                        Số con trung bình : 248/75 = 3,30