THẾ HỆ 10

         1. Ông 9.2.1.2 Lê Tự Tá sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                      1. 10.1.2.1 Lê Tự Thái
                      2. 10.2.2.2 Lê Tự Trợ - vợ : Đàm Thị Cũng

       2. Ông 9.7.2.1 Lê Tự Bế sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.3.7.1 Lê Tự Chức - vợ : Trương Thị Khoa
                     2. 10.4.7.2 Lê Tự Cho - vợ : Nguyễn Thị Song - Bà Nồi
                     3. 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu - vợ : Nguyễn Thị Dư - Nguyễn Thị Hồi
                     4. 10.6.7.4 Lê Thị Nhuận
                     5. 10.7.7.5 Lê Thị Mưu
                     6. 10.8.7.6 Lê Thị Tá
                     7. 10.9.7.7 Lê Thị Nghệ                  

       3. Ông 9.13.5.1 Lê Tự Phái sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.10.13.1 Lê Tự Thọ ( Cữu) - vợ : Nguyễn Thị Thuận

       4. Ông 9.15.5.3 Lê Tự Tiền sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.11.15.1 Lê Tự Am - vợ : Nguyễn Thị Am

       5. Ông 9.17.9.1 Lê Tự Cộc sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.12.17.1 Lê Tự Khê - vợ : Bà Khê

       6. Ông 9.18.10.1 Lê Tự Diệm sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.13.18.1 Lê Tự Tự
                     
         7. Ông  9.22.11.1  Lê  Tự  Hóa  sinh  ra  2  người con  thuộc thế hệ  10  :
                     1. 10.14.22.1 Lê Tự Bính - vợ : Nguyễn Thị Diên
                     2. 10.15.22.2 Lê Tự Cu 

        8. Ông 9.23.11.2 Lê Tự Minh sinh ra 1 người con thuộc thế hê 10 :
                     1. 10.16.23.1 Lê Tự Trụ - vợ : 4 bà : Nhiêu, Huyền, Tuyền, Ngũ

        9. Ông 9.24.11.3 Lê Tự Đúc sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.17.24.1 Lê Tự Cải - vợ : Nguyễn Thị Trạch

      10. Ông 9.26.12.1 Lê Tự Xoài sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.18.26.1 Lê Tự Dự - vợ : Ngô Thị An     

      11. Ông 9.28.13.1 Lê Tự Lanh sinh 5 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.19.28.1 Lê Tự Đẻo - vợ : Nguyễn Thị Sơn - Nguyễn Thị Oai
                     2. 10.20.28.2 Lê Tự Hữu - vợ : Nguyễn Thị Kiên - Nguyễn Thị Hiền.
                     3. 10.21.28.3 Lê Tự Tố - vợ : 3 bà : Đắp - Đạm - Bếp
                     4. 10.22.28.4 Lê Tự Beo
                     5. 10.23.28.5 Lê Tự Tự    

       12. Ông  9.31.13.4 Lê Tự  Hạt sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.24.31.1 Lê Tự Đá - vợ : Bà Lồi.
                     2. 10.25.31.2 Lê Tự Ý - vợ : Bà Nghiêm

       13. Ông 9.32.14.1 Lê Tự Nhiều sinh 5 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.26.32.1 Lê Tự Học - vợ : Nguyễn Thị Đường
                     2. 10.27.32.2 Lê Tự Môn
                     3. 10.28.32.3 Lê Tự Bời
                     4. 10.29.32.4 Lê Tự Lợi
                     5. 10.30.32.5 Lê Tự Lời - vợ : Trương Thị Lẫm

      14. Ông 9.33.14.2 Lê Tự Hạt sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.31.33.1 Lê Tự Đắt
                     2. 10.32.33.2 Lê Tự Phi
                     3. 10.33.33.3 Lê Tự Châu
                     4. 10.34.33.4 Lê Tự Biền - vợ : Trần Thị Lộc

      15. Ông 9.34.14.3 Lê Tự Cúc sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.35.34.1 Lê Tự Đông - vợ : Bà Cư
                     2. 10.36.34.2 Lê Tự Hiệp

      16. Ông 9.36.17.1 Lê Tự Nội sinh ra 3 ngườu con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.37.36.1 Lê Tự Lai
                     2. 10.38.36.2 Lê Tự Tần - vợ : Bà Thụ
                     3. 10.39.36.3 Lê Tự Nhẫn

      17. Ông 9.37.18.1 Lê Tự Ngân sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 10 :
                     1. 10.40.37.1 Lê Tự Tài - vợ : Bà Tài
                     2. 10.41.37.2 Lê Tự Hảo - vợ : Nguyễn Thị Lượng
                     3. 10.42.37.3 Lê Tự Vô Danh  
 
      18. Ông 9.38.18.2 Lê Tự Quạ sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.43.38.1 Lê Tự Nhiên - vợ : Bà Nhiên
                    2. 10.44.38.2 Lê Tự Nhơn
                    3. 10.45.38.3 Lê Tự Cũng
                    4. 10.46.38.4 Lê Tự Vô Danh
       
       19. Ông 9.40.18.4 Lê Tự Qua sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.47.40.1 Lê Tự Cần
                    2. 10.48.40.2 Lê Tự Xoài - vợ : Trần Thị Vinh
                    3. 10.49.40.3 Lê Tự Bảo
                    4. 10.50.40.4 Lê Tự Giai - vợ : Nguyễn Thị Chạy
     
       20. Ông 9.45.19.1 Lê Tự Tự sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.51.45.1 Lê Tự Hào.

       21. Ông 9.46.20.1 Lê Tự Khuê sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.52.46.1 Lê Tự Ảnh - vợ : Trần Thị Nào
                    2. 10.53.46.2 Lê Tự Hãn.
                    3. 10.54.46.3 Lê Tự Ngôn
                    4. 10.55.46.4 Lê Tự Kỳ.
                    5. 10.56.46.5 Lê Tự Bôi.
                    6. 10.57.46.6 Lê Tự Vôi.
                    7. 10.58.46.7 Lê Tự Nghi

       22. Ông 9.47.21.1 Lê Tự Giá sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.59.47.1 Lê Tự Hứa - vợ : Nguyễn Thị Hòa
                    2. 10.60.47.2 Lê Tự Liệu
                    3. 10.61.47.3 Lê Tự Bình 

       23. Ông 9.48.39.1 Lê Tự Được sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.62.48.1 Lê Tự Dưỡng - vợ : (xuất gia sau khi có con )

       24. Ông 9.49.40.1 Lê Tự Quan sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.63.49.1 Lê Tự Kham -vợ : Nguyễn Thị Kham - Nguyễn Thị Vái
                    2. 10.64.49.2 Lê Tự Tú -vợ : 3 bà : Bá - Tùng -  Thành
                    3. 10.65.49.3 Lê Tự Tích - vợ : Võ Thị Huỳnh
                    4. 10.66.49.4 Lê Tự Can

      25. Ông 9.50.40.2 Lê Tự Tường sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.67.50.1 Lê Tự Dung - vợ : Nguyễn Thị Dung
                    2. 10.68.50.2 Lê Tự Chệch - vợ : Nguyễn Thị Khả     

      26. Ông 9.51.41.1 Lê Tự Tồn sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.69.51.1 Lê Tự Xin - vợ : Phan hị Tiếu
                    2. 10.70.51.2 Lê Tự Ních
                    3. 10.71.51.3 Lê Tự Dụng

      27. Ông 9.52.41.2 Lê Tự Điệu sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.72.52.1 Lê Tự Xài - vợ : Nguyễn Thị Bơm
                    2. 10.73.52.2 Lê Tự Bắc

     28. Ông 9.54.42.2 Lê Tự Du sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 10 :
                    1. 10.74.54.1 Lê Tự Giai
                    2. 10.75.54.2 Lê Tự Vượng - vợ : Nguyễn Thị Cự - Bà Út
                    3. 10.76.54.3 Lê Tự Hưng - vợ : Nguyễn Thị Luân
                    4. 10.77.54.4 Lê Tự Liên
                    5. 10.78.54.5 Lê Tự Khanh
                    6. 10.79.54.6 Lê Tự Cảnh        
 

     29. Ông 9.56.42.4 Lê Tự Tấn sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 10 :
                   1. 10.80.56.1 Lê Tự Chiêu - vợ : Nguyễn Thị Bếp
                   2. 10.81.56.2 Lê Tự Hoành - vợ : Nguyễn Thị Sĩ
                   3. 10.82.56.3 Lê Tự Bản

     30. Ông 9.59.44.1 Lê Tự Tạo sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                   1. 10.83.59.1 Lê Tự Khánh - vợ : Phan Thị Rớt
                   2. 10.84.59.2 Lê Tự Đấu - vợ : Nguyễn Thị Toàn - Bà Mẹo
                   3. 10.85.59.3 Lê Tự Thạch
                   4. 10.86.59.4 Lê Tự Vô Danh

     31. Ông 9.60.44.2 Lê Tự Tụng sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 10 :
                   1. 10.87.60.1 Lê Tự Hoa
                   2. 10.88.60.2 Lê Tự Bá
                   3. 10.89.60.3 Lê Tự Danh
                   4. 10.90.60.4 Lê Tự Nguyện  
                   5. 10.91.60.5 Lê Tự Niêm
                   6. 10.92.60.6 Lê Tự Thông - vợ : Nguyễn Thị Điều

      32. Ông 9.62.45.1 Lê Tự Cũng sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 10 :
                   1. 10.93.62.1 Lê Tự Tài
                   2. 10.94.62.2 Lê Tự Mạnh
                   3. 10.95.62.3 Lê Tự Hổ

     33. Ông 9.63.45.2 Lê Tự Chuột sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 10 :
                   1. 10.96.63.1 Lê Tự Nghì
                   2. 10.97.63.2 Lê Tự Ních
                   3. 10.98.63.3 Lê Tự Trừng

     34. Ông 9.65.46.1 Lê Tự Sanh sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.99.65.1 Lê Tự Luận - vợ : Nguyễn Thị Bếp
                  2. 10.100.65.2 Lê Tự Ngữ - vợ : Nguyễn Thị Mẫn
                  3. 10.101.65.3 Lê Tự Lương - vợ : Nguyễn Thị Đợt
                  4. 10.102.65.4 Lê Tự Vô Danh

     35. Ông 9.66.46.2 Lê Tự Hiệp sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.103.66.1 Lê Tự Chiếu - vợ : Trương hị Cúc

     36. Ông 9.68.48.1 Lê Tự Gót sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.104.68.1 Lê Tự Lệ - vợ :  Nguyễn Thị Dư
                  2. 10.105.68.2 Lê Tự Tường
 
     37. Ông 9.76.49.5 Lê Tự Thiện sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.106.76.1 Lê Tự Ngưu - vợ : Nguyễn Thị Tù
                  2. 10.107.76.2 Lê Tự Lai - vợ : Nguyễn Thị Định
                  3. 10.108.76.3 Lê Tự Núc - vợ : Trương Thị Hoài
                  4. 10.109.76.4 Lê Tự Lẽo
 
      38. Ông 9.77.50.1 Lê Tự Châu sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.110.77.1 Lê Tự Diện
                  2. 10.111.77.2 Lê Tự Biều - vợ : Bà Bếp
                  3. 10.112.77.3 Lê Tự Liệu
                  4. 10.113.77.4 Lê Tự Hòa
                  5. 10.114.77.5 Lê Tự Giáo
                  6. 10.115.77.6 Lê Tự Danh

      39. Ông 9.78.50.2 Lê Tự Nhu sinh ra 12 người con thuộc thế hệ 10
                  1. 10.116.78.1 Lê Tự Thái
                  2. 10.117.78.2 Lê Tự Nịch - vợ : Nguyễn Thị Kiền
                  3. 10.118.78.3 Lê Tự Thành - vợ : (xuất giá)
                  4. 10.119.78.4 Lê Tự Nên
                  5. 10.120.78.5 Lê Tự Cơ
                  6. 10.121.78.6 Lê Tự Lai
                  7. 10.122.78.7 Lê Tự Lập
                  8. 10.123.78.8 Lê Tự Danh
                  9. 10.124.78.9 Lê Tự Út - vợ : Nguyễn Thị Tố (Túc)
                10. 10.125.78.10 Lê Tự Ít - vợ : Phan Thị Thành
                11. 10.126.78.11 Lê Tự Ngữ
                12. 10.127.78.12 Lê Tự Thìn  

     40. Ông 9.79.50.3 Lê Tự Trừng sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.128.79.1 Lê Tự Tình
                  2. 10.129.79.2 Lê Tự Tình
                  3. 10.130.79.3 Lê Tự Thuận
                  4. 10.131.79.4 Lê Tự Giai
                  5. 10.132.79.5 Lê Tự Sản

     41. Ông 9.80.50.4 Lê Tự Nghi sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.133.80.1 Lê Tự Ngân
                  2. 10.134.80.2 Lê Tự Hương
                  3. 10.135.80.3 Lê Tự Ngõ
                  4. 10.136.80.4 Lê Tự Thụy

     42. Ông 9.81.50.5 Lê Tự Ý sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.137.81.1 Lê Tự Ưng
                  2. 10.138.81.2 Lê Tự Ngữ

     43. Ông 9.82.57.1 Lê Tự Hội sinh 5 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.139.82.1 Lê Tự Chương
                  2. 10.140.82.2 Lê Tự Quyền
                  3. 10.141.82.3 Lê Tự Nở
                  4. 10.142.82.4 Lê Tự Mèo - vợ : Nguyễn Thị Chất
                  5. 10.143.82.5 Lê Tự Vô Danh

     44. Ông 9.85.57.4 Lê Tự Thị sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.144.85.1 Lê Tự Tịnh - vợ : Trương Thị Khuê
                  2. 10.145.85.2 Lê Tự Trà
                  3. 10.146.85.3 Lê Tự Cam
                  4. 10.147.85.4 Lê Tự Vô Danh

     45. Ông 9.86.57.5 Lê Tự Lý sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.148.86.1 Lê Tự Đó
                  2. 10.149.86.2 Lê Tự Nào.

     46. Ông 9.87.57.6 Lê Tự Thôi sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.150.87.1 Lê Tự Hết
                  2. 10.151.87.2 Lê Tự Định
                  3. 10. 152.87.3 Lê Tự Tính - vợ : Nguyễn Thị Ngữ
                  4. 10.153.87.4 Lê Tự Vô Danh

     41. Ông 9.88.57.7 Lê Tự Chấn sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.154.88.1 Lê Tự Bùi - vợ : Lê Công Thị Đạt - Nguyễn Thị Hiệp

     42. Ông 9.89.57.8 Lê Tự Hết sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.155.89.1 Lê Tự Hậu - vợ : Trương Thị Tính - Trương Thị Lem
                  2. 10.156.89.2 Lê Tự Toàn - vợ : Trương Thị Út

     43. Ông 9.90.58.1 Lê Tự Dụ sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.157.90.1 Lê Tự Gốc
                  2. 10.158.90.2 Lê Tự Khiêm
                  3. 10.159.90.3 Lê Tự Tù

     46. Ông 9.91.59.1 Lê Tự Hán sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.160.91.1 Lê Tự Khiêm
                  2. 10.161.92.2 Lê Tự Táo

     47. Ông 9.111.66.1 Lê Tự Yến sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.162.111.1 Lê Tự Ty - vợ : Nguyễn Thị Lòng
                  2. 10.163.111.2 Lê Tự Bền - vợ : trương Thị Hoành

     48. Ông 9.112.66.2 Lê Tự Đặt sinh 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.164.112.1 Lê Tự Hề - vợ : Nguyễn Thị Kiền

     49. Ông 9.115.69.3 Lê Tự Thông sinh 8 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.165.115.1 Lê Thị Khoa
                  2. 10.166.115.2 Lê Tự Khỏi                   
                  3. 10.167.115.3 Lê Tự Tích
                  4. 10.168.115.4 Lê Tự Bình - vợ : Lê Thị Huệ - Nguyễn Thị Lê
                  5. 10.169.115.5 Lê Tự Định - vợ : Lê Thị Liệu
                  6. 10.170.115.6 Lê Tự Tú - vợ : Đỗ Thị Dương - Trương Thị Cánh
                  7. 10.171.115.7 Lê Thị Sáng
                  8. 10.172.115.8 Lê Tự Trứ - vợ : Nguyễn Thị Rợ    

     50. Ông 9.116.69.4 Lê Tự Diệu sinh ra 12 người con thuộc thé hệ 10 :
                  1. 10.173.116.1 Lê Tự Toại - vợ : Thái Thị Tạo
                  2. 10.174.116.2 Lê Tự Thanh
                  3. 10.175.116.3 Lê Tự Tuyến.
                  4. 10.176.116.4 Lê Tự Mại
                  5. 10.177.116.5 Lê Thị Đặng
                  6. 10.178.116.6 Lê Tự Cơ
                  7. 10.179.116.7 Lê Tự Dinh - vợ : Nguyễn Thị Ân
                  8. 10.180.116.8 Lê Tự Tài - vợ : Trương Thị Hà
                  9. 10.181.116.9 Lê Tự Mỹ
                10. 10.182.116.10 Lê Tự Thiện
                11. 10.183.116.11 Lê Tự Vạn - vơ : Tăng Thị Biết
                12. 10.184.116.12 Lê Thị Dưỡng

      51. Ông 9.124.75.1 Lê Tự Miêu sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                   1. 10.185.124.1 Lê Tự Thuyền - vợ : Trương Thị Báu

      52. Ông 9.125.75.2 Lê Tự Chúc sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 10 :
                   1. 10.186.125.1 Lê Tự Cội - vợ : Đoàn Thị Chít
                   2. 10.187.125.2 Lê Tự Chắc - vợ : Nguyễn Thị Dung
                   3. 10.188.125.3 Lê Tự Đống
                   4. 10.189.125.4 Lê Tự Hếnh - vợ : Trương Thị Tiện - Hà Thị Đê
                   5. 10.190.125.5 Lê Tự Cậy - vợ : Nguyễn Thị Phú

     53. Ông 9.129.77.1 Lê Tự Nết sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.191.129.1 Lê Tự Tiếp - vợ : Nguyễn Thị Kinh
                  2. 10.192.129.2 Lê Tự Tùng - vợ : Nguyễn Thị Tri
                  3. 10.193.129.3 Lê Tự Miện - vợ : Nguyễn Thị Hoàng
                  4. 10.194.129.4 Lê Tự Đáo - vợ : Lê Công Thị Thơ
                  5. 10.195.129.5 Lê Tự Mè
                  6. 10.196.129.6 Lê Thị Phát - : Dâu họ Trương Công

     54. Ông 9.130.79.1 Lê Tự Bịp sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.197.130.1 Lê Tự Thành - vợ :  Nguyễn Thị Luận

     55. Ông 9.131.87.1 Lê Tự Ngỗng sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.198.131.1 Lê Tự Thành - vợ : Nguyễn Thị Cự
                  2. 10.199.131.2 Lê Tự Ngơ - vợ : Nguyễn Thị Vinh

     56. Ông 9.133.88.1 Lê Tự Lang sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 10 :
                  1. 10.200.133.1 Lê Tự Ân
                  2. 10.201.133.2 Lê Tự Thùy - vơ : Nguyễn Thị Vịnh
                  3. 10.202.133.3 Lê Tự Liêu - vợ : Nguyễn Thị Diêu
                  4. 10.203.133.4 Lê Tự Toản
                  5. 10.204.133.5 Lê Tự Thạnh - vợ : Nguyễn Thị Trường - Nguyễn Thị Hảo
                  6. 10.205.133.6 Lê Tự Căng
                  7. 10.206.133.7 Lê Tự Lân
                  8. 10.207.133.8 Lê Tự Quan
                  9. 10.208.133.9 Lê Tự Lý 

      57. Ông 9.136.94.1 Lê Tự Minh sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 10 :
                   1. 10.209.136.1 Lê Tự Ngưu - vợ : Nguyễn Thị Duyên - Võ Thị Tế
                   2. 10.210.136.2 Lê Tự Đợi - vợ : Nguyễn Thị Thị
                   3. 10.211.136.3 Lê Tự Đức
                   4. 10.212.136.4 Lê Tự Phước
                   5. 10.213.136.5 Lê Tự Nữ
                   6. 10.214.136.6 Lê Tự Tài
                   7. 10.215.136.7 Lê Tự Trúc

               Tổng Kết : Thế Hệ 10 có 215 người

                Hệ số phát triển : 215/137 = 1,57
                Số con trung bình : 215/57 = 3,94