Thân sinh ngài Tiền hiền :ngài 0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
Thân mẫu ngài Tiền hiền :bà Lê Tự Linh
Thế hệ 1
  1. Ngài 0.0.0.0 Lê Tự Linh sinh ra 2 ngài Tiền hiền tạo thành thế hệ 1
    1. 1.1.0.1 Lê Tự Cường Tiền hiền họ Lê Tự tại Thanh Quýt
    2. 1.2.0.2 Lê Tự ỶTiền hiền họ Lê Tự tại Cổ Lưu

Tổng kết :Thế hệ 1 gồm 2 vị Tiền hiền