Sắc Chỉ Vua Phong Cho Ngài Tiền Hiền


                             Sachi                       Anchi

                                                          Sắc Chỉ                                                                                        Ấn Chỉ 

     Nguyên Hán Văn :  


                               
                                          
                                            
                             
                              黎 
                                                                                                                        自      
                  
                                                        
                                 
                      
                  
                                                              
                  
                                                      
                                                                           
                                                                
                                   
                    
                                                                            
                                                                                  
                                                                          
                               
                                                                          
                           詔          
                   日           我 
                

    Âm Hán Việt : (Đọc từ trên xuống và từ phải qua trái) :      Sắc  : Quảng Nam tỉnh, Điện Bàn phủ, Thanh Quýt xã  phụng sự tiền Lê Tự Cường  đại lang nẫm trứ linh ứng, tứ kim chính trị  Trẫm Tứ tuần đại khánh tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân lễ long đăng trật trứ phong vi Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù  Chi Thần,  chuẩn kỳ phụng sự  thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân.  Khâm tai!

                                                                                       Khải Định Cửu Niên, Thập Nguyệt, Nhị Thập Ngũ Nhật


Nghĩa : Sắc dụ cho làng Thanh Quýt, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thờ phụng quan Đại lang Lê Tự Cường  đã tỏ nhiều phần linh ứng, đến nay chính gặp lúc Tứ Tuần Đại Khánh của Trẫm nên ban chiếu báu, gia cho ơn sâu, chuẩn thăng trật phong làm Thần Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù, cho thờ làm Thần để giúp dân đen nước ta.
                                                                                             Ngày 25  tháng 10 năm Khải Định thứ 9 (1924)

Ghi chú : a.  Tứ Tuần Đại Khánh : Lễ Mừng To Lớn Sinh Nhật 40 tuổi của vua Khải Định , nhằm vào năm 1922.  Đến năm Khải Định thứ 9, tức năm 1924 mới ban Sắc nầy.
          b. Dực Bảo Trunhg Hưng Linh Phù Chi Thần : Vị Thần Phù Hộ Thiêng Liêng (Linh Phù  Chi Thần) Giúp Đỡ Giữ Gìn Việc Trung Hưng (Dực Bảo Trung Hưng)