6. Ngài Lê Tự Khiêm Và Hâu Duệ Tại Kim Long, Huế :
                       6.1. Ngài Lê Tự Khiêm Ra Huế Làm Quan (bà con Kim Long sẽ viết và sẽ được ghi vào đây)
                       6.2. Lập Chi Nhánh Họ Lê Tự Tại Kim Long, Huế. (bà con Lê Tự ơ Kim Long viết)
                       6.3. Mộ Ngài Lê Tự Khiêm (việc xây dưng, tôn tao, hình ảnh sẽ do bà con Lê Tự ở Kim Long cung cấp)