2.  Mộ Thân Phụ Ngài Tiền Hiền :
                     (sẽ đưa ảnh, kèm phiên âm và giải thích các câu chữ Nho)
                         mothanphu1               mothanphu2
                Lăng Mộ ngài Lê Tự Lịnh , thân phụ ngài Tiền Hiền Lê Tự Cường , được ngài Tiền Hiền dời từ ngoài Bắc vào Thanh Quýt

Bia Lăng Mộ thân phụ ngài Tiền bằng đá, được khắc các câu chữ Nho như sau : 
                   

                                                                                                                  
                                                                                                                 
                                         
                                        
                                     
                                                                                                              
                                                                                   
                                                                                   
           
               
                                                                              
                                                                              
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                         
          
              
                                     
               

                                          
              

Đọc từ bên phải qua và từ trên xuống :
Phiên âm Hán Việt :
        - Canh Tuất, Trọng Xuân, Cát Nhật
        - Hoàng Việt Thượng Thủy Tổ Khảo Đại Lang Tự Nhân Hậu Lê Quý Công Chi Mộ
        - Bản Tộc Đồng Phụng Lập :
                   Thành Thủ Úy Lê Toại
                   Cựu Thí Sinh Lê Định, Lê Đề
                   Ngũ Trưởng Lê Quyển
                   Viên Tử Lê Địch

                              Phụng Cúng

Nghĩa :- Ngày tốt, Tháng hai, năm Canh Tuất (1)
            - Mộ của Cụ Cả Bề Trên là Lê Nhân Hậu (2) thân phụ của Thủy Tổ (Việt Nam thời còn Vua)
           - Tộc ta cùng vâng lập :
                    Thành Thủ Úy (3) Lê Toại
                    Cựu Thí Sinh (4) Lê Định, Lê Đề
                    Ngũ Trưởng (5) Lê Quyển
                    Viên Tử (6) Lê Địch
                                        
                                 Vâng Cúng
Chú thích :
   (1) Canh Tuất rơi vào các năm 1850, 1910, 1970. Như vậy năm lập bia vào năm 1910 vì cụ Lương Y Lê Tự Định (1850-1932) mất năm 1932 , và cụ Lê Tự Đề (con của Cụ Lê Tự Định) về sau là Quan Lãnh Binh thời Khải Định.
   (2) Tên do người đời sau đặt ra để tỏ lòng tôn kính, chứ không phải tên thật của ngài thân phụ ngài Tiền Hiền
   (3) Thành Thủ Úy là chức Quan Võ hàm Chánh Tứ Phẩm Võ Giai
   (4) Cựu Thí Sinh là Người Học Trò hỏng kỳ thi Hương
   (5) Ngũ Trưởng là Hạ sĩ quan, chỉ huy 5 lính
   (6) Viên Tử là con trai của Quan Võ Cao Cấp (cụ Lê Tự Địch, Lê Tự Quyển lần lượt là con trai trưởng và con trai thứ của quan Thành Thủ Úy Lê Tự Toại)
      Như vậy Bia Lăng Mộ ngài Lê Tự Lịnh, thân phụ ngài Tiền Hiền Lê Tự Cường là do ba cha con ngài Quan Võ Tứ Phẩm Lê Tự Toại- Lê Tự Địch-Lệ Tự Quyển và hai cha con ngài Lương Y Lê Tự Định- Lê Tự Đề vâng cúng, vào một ngày tốt tháng hai năm 1910.

       Hai câu đối trên hai trụ trước Lăng Mộ ngài thân phụ Tiền Hiền :
                                                                            
                     
     
                         
                         
                         
                         

                  
    
   Phiên âm Hán Việt :
               - Câu bên phải : Cung Sơn Trọng Tướng Gia Loan Thúy
               - Câu bên trái  : Quýt Thủy Hồi Hoàn Địa Khí Chung
  Nghĩa : - Câu bên phải : Nhà vị Tướng quan trọng (ở chỗ) xanh rậm tạo ngôi mộ tôn kính
               - Câu bên trái  : Khí đất hun đúc thiêng liêng (làm cho) dòng sông Thanh Quýt chảy quanh co.
    Chú giải : 1.Từ đời Tần (thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch), mộ của người quyền quí được gọi là Sơn (núi). Từ đờ Hán trở đi gọi là Lăng (gò). Về sau gộp chung thành Sơn Lăng. Do đó, ở đây Cung Sơn là để chỉ ngôi mộ cung kính.
    2. Quýt Thủy đọc chính xác là Quất Thủy.