Lời Mở Đầu :  Trong phần này ghi lại những câu chuyện do các tiền bối của dòng họ Lê Tự tạo ra để cho con cháu biết công đức của ông cha mà noi gương giữ gìn truyền thống tốt đẹp, để mong trở thành người con hiếu đạo của dòng họ, và hữu ích cho cộng đồng xã hội. Cũng có thể ghi lại những câu chuyện do tiền nhân gây ra mà con cháu nên biết để khỏi phạm sai lầm. (Tôi tạm ghi mấy chuyện sau đây. Chúng ta cần một tiểu ban lo sưu tầm, biên tập tất cả những câu chuyện còn có thể có người biết)