Nơi đây ghi các thông tin mà tất cả bà con dòng họ Lê Tự càn biết để kịp thời tỏ tấm lòng đối với Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và bà con trong dòng họ. Thông tin gồm hai phần. Phần một gồm những thông tin cố định, là những sự kiện lịch sử. Phần thứ hai gồm những thông tin được cập nhật hàng quý theo năm..