TRUYỀN THỐNG DÒNG HỌ  


                            Lời Mở Đầu     
                            1. Chuyện Dời Mộ Song Thân Ngài Tiền Hiền         
                            2. Mô Thân Phụ Ngài Tiền Hiền
                            3. Mộ Ngài Tiền Hiền
                            4. Nhà Thờ Họ Lê Tự Tại Thanh Quýt
                            5.Sắc Chỉ Vua Phong Cho Ngài Tiền Hiền
                            6. Ngài Lê Tự Khiêm Và Hậu Duệ Tại Kim Long, Huế
                            7. Nhà Thờ Họ Lê Tự Tại Kim Long, Huế
                            8. Chuyện Con Cháu Họ Lê Tự Không Ăn Thịt Ếch
                            9. Xây Dựng Và Bảo Vệ Đất Nước
                          10. Thành Tích Văn Võ Của Con Cháu Họ Lê Tự
                          11. Quỹ Khuyến Học Họ Lê Tự